Voorschoten - In november 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de projectaanpak van het project Duivenvoordecorridor. Voor de uitwerking van het gebied Roosenhorst zijn de volgende kaders meegegeven aan het college; een maximum bebouwd oppervlak van 4.000 m2 en de ontwikkeling moet niet alleen gericht zijn op woningbouw. Ook de mogelijkheden en kracht van het hele gebied dienen in ogenschouw te worden genomen. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

‘Afgelopen periode heeft het college op een zorgvuldige wijze uitvoering gegeven aan de twee genoemde opgaven met de doelstellingen van een open en groene Duivenvoordecorridor als uitgangspunt. Hiervoor heeft het college een ontwerpstudie laten uitvoeren voor het gebied Roosenhorst’, aldus wethouder Bianca Bremer.
 
Ontwerpstudie Roosenhorst
De studie laat zien dat een goede ruimtelijke inpassing van de bebouwing mogelijk is waarbij aansluiting gezocht kan worden bij het open groene gebied. Met deze ontwerpstudie zijn de mogelijkheden voor inpassing van de bebouwing zorgvuldig bekeken en visueel inzichtelijk gemaakt. Hiervoor is ook een nieuwe grondexploitatie opgesteld.

Voor de tweede opgave, de mogelijkheden en kracht van het gebied benutten, heeft het college een extern bureau ingeschakeld. Dit bureau heeft gekeken naar alternatieve verdienmogelijkheden van dit gebied. Hieruit volgt dat er één alternatieve invulling denkbaar is die de doelstellingen van de Duivenvoordecorridor respecteert en mogelijk een kansrijk alternatief is.
 
Koers bepalen en betrekken belanghebbenden

De ontwerpstudie zal de basis zijn voor de uitwerking in een bestemmingsplan. Daarnaast zal een nader onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid  en opbrengstpotentie van de alternatieve invulling. ‘Zorgvuldige en persoonlijke communicatie over de studie vindt plaats door met de direct belanghebbenden in het gebied persoonlijk in gesprek te gaan. Onze wens is dat gesprek voort te zetten om de belangen te borgen in het verdere proces’, aldus wethouder Bianca Bremer.
 
Behandeling commissie en gemeenteraad
Op donderdag 9 oktober staat de ontwerpstudie Roosenhorst op de agenda van de commissie Wonen, Ruimte & Groen de ontwerpstudie. De stukken zijn in te zien op www.gemeentebestuurvoorschoten.nl

 
Back To Top