Het college heeft een structureel sluitende begroting voor 2021 gepresenteerd met extra geld voor economie, bouwen en milieu. Geen eenvoudige opgave gezien de taken waar gemeente voor staat en de onzekerheid over de economische en maatschappelijke gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de Covid19 pandemie. Het college is zich bewust van het belang van verstandig financieel beleid voor het behoud van zelfstandigheid van Voorschoten, zoals onder andere blijkt uit de het nakomen van de afspraken uit het herstelplan.

Helaas betekent goed begroten ook keuzes maken en niet alles wat we willen doen ook kunnen doen. De oppositie partijen hebben wethouder Cramwinckel verweten dat hij niet alle kosten in de begroting heeft opgenomen en dat de financiƫle situatie stukken minder rooskleurig is dan geschetst. Wel gek dat ze vervolgens allemaal met extra financiƫle wensen komen. Uiteindelijk heeft de raad bijna collectief een amendement aangenomen om extra geld uit te geven aan milieumaatregelen. De VVD vindt dit onverstandig. We zijn het met de overige partijen eens dat we niet alleen op regionaal niveau moeten meepraten over milieumaatregelen maar ook moeten kijken wat we in Voorschoten zelf concreet kunnen doen. Daarom heeft de VVD de motie over de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater gesteund. We kunnen ons vinden in de voorstellen om de wettelijke taken uit te voeren en op wijkniveau met bewoners in gesprek te gaan over klimaatadaptatie. De VVD had het echter verstandig gevonden als er gezocht was naar slimme manieren om deze acties uit de al toegekende extra gelden voor milieu te financieren. Er komen nog veel extra kosten op ons af zoals geld voor de bouw van scholen, de multifunctionele accommodatie en mogelijk ook voor de verzachting van de gevolgen van de Covid19 aanpak. We zullen hierdoor vast nog voor lastige keuzes komen te staan. Een euro kun je maar een keer uitgeven.