GROENLINKS

In de gemeenteraad is op 16 mei het Integraal Waterketenplan (IWKP) behandeld en unaniem aangenomen. In het IWKP wordt voor de komende vier jaar het beleid voor rioleringen, grondwater, oppervlaktewater en ecologie uitgezet. Een belangrijk besluit want het huidige plan was verlopen en zonder geldig plan kan er geen uitvoering aan de belangrijke onderhoudstaken op dit terrein gegeven worden.

Om te zien hoe het met de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Voorschoten gesteld is, heeft een aantal leden van GroenLinks op zaterdag 11 mei een rondwandeling in park Rosenburgh gemaakt in samenwerking met Voorschotense Visserij Belangen. Tijdens de wandeling werd een meting uitgevoerd van de waterkwaliteit. Belangrijke parameter voor de kwaliteit van het water is het zuurstofgehalte. Dit bleek met 3.1 milligram zuurstof per liter ruim onder de voor vissen minimale hoeveelheid van 5 mg/l te liggen. Uit de maandelijkse metingen van VVB blijkt dat dit voor de meeste watergangen in Voorschoten geldt. Een van de oorzaken hiervan is riooloverstort die plaatsvindt bij hevige regenval. Hierdoor lopen rioleringen vol en komt het rioolafval in het oppervlaktewater terecht. Naast dat dit schadelijk voor de volksgezondheid kan zijn, daalt het zuurstofgehalte en komt er veel fosfaat in het water waardoor bepaalde waterplanten veel harder gaan groeien. In de winter sterven deze planten af en veroorzaken uiteindelijk bagger in de sloten en vijvers. Een enorme negatieve spiraal die de waterkwaliteit steeds verder doet afnemen.
Nu het IWKP is aangenomen, kan er gestart worden met vervanging van de verouderde en in slechte staat verkerende riolering in de wijk Adegeest. Volgens het uitgezette beleid wordt dan het gemengde riool vervangen door een gescheiden riool, waarbij hemelwater in een aparte buis wordt afgevoerd. Bij hevige buien kan dit water wel overgestort worden op oppervlaktewater zonder negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. Verdere verbetering van riolering en waterkwaliteit kan bereikt worden door uit elke wijk het rioolwater met een directe persleiding af te voeren naar de afvalwaterzuivering in Leiden Zuid. Probleem is nog dat bij hevige regenval de afvoer vanuit Voorschoten geblokkeerd wordt. Het Hoogheemraadschap dat dit deel beheert, onderzoekt momenteel hoe dit opgelost kan worden. Als hier duidelijkheid over is kan Voorschoten een goed besluit nemen over extra maatregelen.

Een kleine maatregel die de waterkwaliteit kan verbeteren is het regelmatig voor een langere periode water laten instromen vanuit het boezemwater rond Voorschoten. Dit water is van een hogere kwaliteit. Tegelijk moet dan water weggepompt worden, hiermee komt dan een doorstroming in de watergangen van Voorschoten op gang die er nu niet of nauwelijks is. Raadslid Joop Bos van GroenLinks deed dan ook in de gemeenteraadsvergadering een oproep aan de wethouder om ervoor te pleiten bij het Hoogheemraadschap dat dit uitgevoerd wordt en de wethouder zegde toe dit te gaan doen. Het zou een verbetering zijn als er van tijd tot tijd flink doorgespoeld wordt in Voorschoten!


TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN