De gemeente heeft 2020 met een positief saldo afgesloten, hoewel bij de begroting rekening was gehouden met een tekort. Dat geeft het college aan in de Jaarrekening 2020. Corona leverde veel extra werk op en veroorzaakte tegelijkertijd dat veel werkzaamheden niet of vertraagd konden worden uitgevoerd. Desondanks heeft de gemeente in het afgelopen jaar een aantal mijlpalen behaald. Belangrijke resultaten zijn bereikt op het gebied van bouwen, verduurzaming en samenwerking in de regio. Een van de ambities die nog dit jaar verwezenlijkt wordt, is de oprichting van een nieuwe eigen ambtelijke organisatie.

Volgens de begroting verwachtte de gemeente een tekort van € 400.000. Uiteindelijk bleef er € 1.740.000 over. Wethouder Financiën Marcel Cramwinckel: “Het positieve saldo is voor een groot deel te danken aan een paar eenmalige meevallers en doordat we afgelopen jaar tussentijds de begroting al fors hebben bijgestuurd vanwege de oplopende kosten voor de jeugdzorg. Corona en de oprichting van de eigen organisatie zorgden ook voor vertraging in de uitgaven. Dat neemt niet weg dat we structureel te weinig geld en beleidsvrijheid van het Rijk krijgen voor de taken die we uitvoeren. Er zit een gapend gat tussen gemeentelijke taken en het geld vanuit het Rijk. Dat moet echt anders. Dit jaar verwacht ik dat we ingrijpende besluiten moeten nemen als het Rijk niet over de brug komt.”

Kostenbeheersing en sociaal domein
De gemeente staat voor 2021 en verder voor nieuwe financiële uitdagingen als gevolg van de structurele tekorten voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. De gemeentelijke uitgaven aan jeugdzorg zijn tussen 2015 en 2021 enorm gestegen en drukken zwaar op de begroting. Voorschoten werkt er hard aan deze beheersbaar te krijgen. Maar er komen steeds meer taken bij gemeenten te liggen, zoals de uitvoering van het Klimaatakkoord en extra woningbouw, terwijl het rijk hier geen of niet genoeg geld tegenover stelt. Behalve de decentralisatie van de jeugdzorg, zijn ook werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen hier een voorbeeld van. In 2021 komen er ook nieuwe taken op het gebied van inburgering bij de gemeenten te liggen.

Werken aan de bouwagenda
Het college streeft ernaar dat aan het einde van deze raadsperiode plannen zijn goedgekeurd voor in totaal 500 à 600 woningen, waarvan 25% sociaal. Het afgelopen jaar is op verschillende locaties in Voorschoten hard aan de bouwagenda gewerkt. In 2020 is Roosenhorst opgeleverd en zijn knopen doorgehakt over het Segaar/Arsenaal-terrein en Beresteijn. Het bestemmingsplan voor de locatie Intratuin is inmiddels definitief vastgesteld en woningbouw kan daar in 2022 beginnen. Op de locatie Foreschate worden woningen voor ouderen gebouwd. Voor huize Bijdorp zijn plannen ontwikkeld voor ongeveer 185 woningen. Voor de Einsteinlaan zijn plannen in uitvoering voor 24 woningen. Met de woningbouwverenigingen zijn prestatieafspraken voor de komende vier jaar gemaakt over onder andere meer woningen (ook voor bijzondere doelgroepen) en verduurzaming.

Voorzieningen
Na bijna 15 jaar discussie is besloten om een multifunctionele accommodatie (MFA) voor culturele en maatschappelijke activiteiten te ontwikkelen op de locatie van de bibliotheek.

Voorschoten wordt steeds duurzamer
Voorschoten energieneutraal in 2030 is een ambitieus streven, maar de belangrijkste stappen hiervoor zijn gezet met de vaststelling van een milieubeleidsplan en de aanzet voor de transitievisie warmte. Om aan de verplichtingen van het Klimaatakkoord te kunnen voldoen, heeft Voorschoten in regioverband gewerkt aan een Regionale Energiestrategie. Alle nieuwe projecten moeten duurzaam worden opgepakt. Met de woningbouwcorporaties zijn daar afspraken over gemaakt. Particuliere woningeigenaren, ondernemers en bewoners van panden in diverse wijken in Voorschoten hebben maatwerkadvies gekregen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie. 

Samenwerking in de regio
Waar het gaat om regionale samenwerking met andere gemeenten, heeft Voorschoten zich nog meer gericht op de Leidse regio, de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en op Holland Rijnland. Uitgangspunt is dat intensievere samenwerking resultaat moet opleveren, voor de regio en/of individuele gemeenten. Met Holland Rijnland zijn toekomstplannen ontwikkeld voor woningbouw, landschapsbehoud, mobiliteit en de regionale energiestrategie. Een begin is gemaakt met een onderzoek om te kijken of de uitvoering van sociaal beleid beter met de gemeenten in de Leidse regio kan worden opgepakt dan in de huidige samenwerking met Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en de gezamenlijke inkoop in de Haagse regio.

Nieuwe organisatie dichtbij inwoners
In 2020 is gestart met de afbouw van de werkorganisatie Duivenvoorde en de opbouw van een eigen ambtelijke organisatie. Dit wordt een organisatie die dicht bij de inwoners staat en volledig aan de eigen Voorschotense opgaven werkt. De nieuwe organisatie gaat naar verwachting vlak na de zomer van start. Belangrijk uitgangspunt voor de nieuwe organisatie is dat de beste resultaten worden bereikt wanneer inwoners, ondernemers en instellingen op het goede moment bij plannen worden betrokken. De participatienota die is vastgesteld, schept hiervoor de kaders.

 
Back To Top