De ontwikkelingen rond Roosenhorst liggen erg gevoelig. Het is gelegen in het buitengebied van Voorschoten in de Duivenvoorde-corridor. De ruimtelijke ontwikkeling ervan is gericht op herstel van de openheid, versterking van de cultuurhistorische kwaliteit als ook van de natuurwaarden en het vergroten van de recreatieve toegankelijkheid. Om deze ontwikkeling financieel mogelijk te maken besloot de gemeenteraad in 2017 onder strikte voorwaarden beperkte woningbouw toe te staan.

In de commissie wonen, ruimte en groen (WRG)  kwam zeer onlangs het bestemmingsplan Roosenhorst ter sprake. Dit omdat een deel van dit bestemmingsplan, gelegen aan de Kniplaan, in september 2018 door de Raad van State was vernietigd. Van de gemeenteraad wordt nu gevraagd wordt, n.a.v. een deels door de Raad van State gegrond verklaard bezwaar, een herstelbesluit te nemen,

Voor het CDA raadslid Cees Bremmer was dit aanleiding om aan wethouder Cramwinkel te vragen welke leerervaring het College en de ambtelijke organisatie trekt uit het deels geslaagde beroep? Wethouder Cramwinkel vond dit een terechte vraag van Bremmer.

Cees Bremmer: “De wethouder wees er op dat het gevraagde herstelbesluit geen invloed heeft op de stedebouwkundige en architectonische uitwerking van het plan Roosenhorst. Wel schuift de woonbebouwing aan de Kniplaan 2 meter op, zodat deze op minimaal 30 i.p.v. 28 meter van het er gelegen glastuinbouwbedrijf komt te liggen. Ook wordt uitgesloten dat binnen een zone 30 meter van het kassengebied milieugevoelige functies kunnen worden ontwikkeld, zoals tuinen, erven en speelvoorzieningen.”

Cramwinkel zette uiteen dat het gemeentebestuur voortaan nog alerter zal zijn bij bepaalde aannames en interpretaties bij de regelgeving op het complexe domein van de ruimtelijke ordening. Bremmer: “Zoals in dit concrete geval is het achteraf bezien onjuiste aanname van een perceelgrens. Het gemeentebestuur dient steeds alert te zijn om te voorkomen dat het, zonder nader onderzoek, baseert op bepaalde standpunten rond verkeers- of geluidsoverlast.”