CDA

Hoe speelt Voorschoten in op nieuwe Omgevingswet die naar verwachting 1 januari 2021 van kracht wordt? Een spannende vraag nu het hierbij gaat om één van de allerbelangrijkste wetgevingsoperaties sinds decennia. Een vraag die de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van 21 maart a.s. zeker sterk zal bezig houden. In enkele brainstormsessies samen met de gemeente Wassenaar hebben raadsleden de afgelopen tijd zich reeds kunnen oriënteren op wat met deze nieuwe ontwikkeling op hen afkomt.

Met de Omgevingswet worden liefst 26 wetten gebundeld in een overkoepelende wet voor de fysieke leefomgeving. CDA raadslid Mark van Oostrum: “Er verdwijnen ruim 4500 wetsartikelen. De landelijke overheid vindt dat de huidige wet- en regelgeving niet meer past bij de manier waarop in een dicht bevolkt land met onze leefomgeving wordt omgegaan. En dat de regelgeving nu te versnipperd is en  te complex. En te weinig recht doet aan lokale verschillen.”

De nieuwe Omgevingswet kent een viertal actiepunten:

  • Een flexibeler aanpak met meer afwegingsruimte;
  • Een meer integrale benadering van de fysieke leefomgeving;
  • Meer gebruiksgemak:inzichtelijk en voorspelbaar;
  • Een snellere,betere besluitvorming; doorlooptijden bij ruimtelijke procedures gaan bijv. terug van maximaal 26 weken naar maximaal 8 weken, zo wil de nieuwe wet.

CDA- raadslid Cees Bremmer: “Met deze Omgevingswet gaat de lokale samenleving zelf meer bepalen wat ze belangrijk vindt voor haar leefomgeving. Dat juichen wij toe.

Voorschoten kan straks sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Dat past bij de omslag naar een meer participerende en faciliterende gemeente. Er zijn steeds minder procedures nodig om ontwikkelingen mogelijk te maken, maar draagvlak blijft voor ons een belangrijke voorwaarde”.Vertrouwen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Tegelijk rijst de vraag, wat betekent dit nu voor toezicht en handhaving?Het CDA is sterk voorstander van een breed draagvlak voor gemeentelijk beleid onder de eigen inwoners ”.

Mark van Oostrum: ”Geheel in de geest van de Omgevingswet zijn de gemeente Voorschoten en bouwbedrijf Niersman recent een pilot gestart. En wel voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op het braakliggende terrein Segaar aan de Leidse weg. Kern ervan is dat het bouwbedrijf omwonenden zo goed mogelijk bij het project betrekt. De uitdaging is dan om in samenspraak met bewoners te komen tot gedeelde uitgangspunten. Denk aan zaken als aantal en type woningen, de mate van stapeling, de ontsluiting van de wijk,maar ook over aspecten als duurzaamheid of waterberging. De gemeente is met deze aanpak op de goede weg, al heb ik best enkele kritische vragen.

Ik zie bijvoorbeeld dat er nogal wat verschil van inzicht is over het aantal woningen. Bewoners zitten niet direct te wachten op grootschalige woningbouw op een beperkt kavel achter hun huis terwijl een ontwikkelaar in de regel liever meer dan minder woningen bouwt. De vraag is dan of de lokale overheid niet ook, als een soort scheidsrechter tussen ontwikkelaar en omwonenden, een standpunt zou moet innemen over het aantal woningen. Burgers moeten niet ‘vogelvrij zijn’, beperkte afkadering van enkele beleidsuitgangspunten door de overheid kan mijns inziens best effectief en zinvol zijn.”