Voorschoten - (persbericht) Duurzaamheid moet voorop staan als kwaliteitsaspect van het  nieuwe bestemmingsplan Roosenhorst. De visie duurzaamheid vraagt voorrang, zoals verwoord door het CDA Raadslid Cees Bremmer. De Gemeenteraad besteedde  ruim aandacht aan de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Roosenhorst.  

“Duurzaamheid is geen op zichzelf staand doel, maar  draagt bij aan gezondheid, leefbaarheid en toekomstbestendigheid en de gebruikswaarde van een gebied. Het gaat dus verder dan duurzaam bouwen”, betoogde Cees Bremmer. “Dat  de eisen en wensen op het vlak van duurzaamheid voor dit nieuwe bestemmingsplan zijn afgeleid van de regionale ambitietafel “duurzame stedenbouw en duurzaam  bouwen  en de checklist gebiedsontwikkeling”, vond het CDA-raadslid een goede zaak. Hij onderstreepte de betekenis van  ambitie om Roosenhorst op een zo hoog mogelijk duurzaamheidsniveau te brengen. Wethouder Hans Rasch onderstreepte deze woorden van het CDA- Raadslid nog eens. “Deze wijk wordt de eerste nul-op-de-meter wijk van Voorschoten.”

Het CDA  bepleitte in dit verband voorts een actieve rol voor het  Q-team.  Dat is het kwaliteitsteam dat als  een onafhankelijke, uit vakspecialisten samengestelde adviescommissie het College van burgemeester en wethouders zal adviseren over de beoordeling van de kwaliteit van de uitwerking van de plannen. Deze  nadere uitwerking krijgt  verder vorm  in de figuur van een Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp. Bremmer vroeg om overleg met het Q team in de commissie Wonen, Ruimte en Groen (WRG) om over die verdere uitwerking nogmaals van gedachten te kunnen wisselen. Wethouder Rasch zegde dit hem vervolgens toe.

Bremmer waarschuwde tenslotte  voor een geruisloze verrommeling  van het toekomstige Roosenhorst-gebied.  “Een zorgvuldig erfafscheidings-beleid waarbij de gemeente toeziet op strikte handhaving naast civiel-rechterlijke afspraken, is hier zeker op zijn plaats”, aldus het CDA -raadslid