CDA

Vandaag vergadert, donderdag 6 november 2014, de gemeenteraad Voorschoten over de begroting voor 2015-2018.  Hieronder de tekst van de algemene beschouwingen die de CDA Voorschoten fractie heeft ingediend. 


Voorzitter, we moeten terug naar een financieel vitaal Voorschoten want onze ooit zo rijk geachte gemeente is minder rijk dan we dachten. Ja, wel rijk aan historie, vrijwilligers, betrokken inwoners, voorzieningen, de ambtelijke werkorganisatie en een prima CDA fractie, maar toch beduidend minder dan gedacht als het gaat om houdbare financiën. Onze nieuwe wethouder van financiën, de rekenkamer commissie en een kritische gedeputeerde hebben ons wakker geschud.

De slechtere financiële situatie zou te merken moeten zijn aan de werkzaamheden in de openbare ruimte. Toch worden op diverse plaatsen in ons dorp allerlei werkzaamheden verricht waarvan inwoners zeggen ‘is dat nu wel nodig’ en planmatig? Ik zie dat fietspaden worden her bestraat en perken willekeurig worden vernieuwd. Het is vreemd want aan de ene kant klagen we over gebrek aan onderhoud en andere kant hoor je deze geluiden. Worden wel de juiste prioriteiten gesteld? Is er wel voldoende kostenbewustzijn bij de gemeente?

Ik heb hier een krantenbericht uit 1996 met als kop: “Goed gevulde spaarpot is voor Voorschoten heilig.” Voorschoten beschikte toen over een bedrag van honderd miljoen gulden als eigen vermogen. En dat was nog voor de verkoop van de NUON aandelen.

We putten al tijden in een hoog tempo onze reserves uit. Dit moet stoppen! Het ingestelde investeringsplafond moet ons hierbij helpen. De NUON reserve is al bijna verdampt. Maar wat wil je als je al negen miljoen moet betalen voor de Rijnlandroute? We hebben altijd gezegd dat we de Rijnlandroute niet willen horen, niet willen zien en niet willen ruiken, maar voorzitter we zijn twee zintuigen vergeten. Naast de wrange nasmaak voelen wij de pijn van de Rijnlandroute in onze portemonnee . Niet alleen in Voorschoten maar ook voor de provincie is de weg een kostbare kwestie. Ik heb steeds de hoop gehad dat men toch nog inziet dat het oplossen van de huidige knelpunten genoeg soelaas biedt om de verkeersstromen te verbeteren.

Rentmeesterschap is een speerpunt van het CDA. Uitgangspunt is voor ons een meerjarig materieel begrotingsevenwicht. Structurele lasten moeten met structurele inkomsten worden gedekt. Transparantie is hierbij belangrijk. Dit alles moet maken dat we een gezonde begroting hebben in plaats van een ‘ronde’ begroting.

Voorzitter. Voorschoten heeft zich in het verleden laten verrassen door overschrijdingen bij grote projecten. Mijn fractie wil een sterke en adequate sturing op grote projecten zodat tegenvallers en overschrijdingen worden voorkomen. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de grote investering voor de vervanging van de riolen en de herinrichting van Vlietwijk. Overigens is het CDA van mening dat er bij nieuwe inzichten altijd ruimte moet zijn terug te komen op een ingezette koers. Als de verbouwing van je huis te duur wordt dan beperk je je ook tot het noodzakelijke.
 
Financiële problemen los je op door minder uit te geven en meer geld binnen te halen. De vraag is of voor diensten en voorzieningen die de gemeente aanbiedt marktconforme tarieven gelden, bijvoorbeeld voor het gebruik van werkruimten binnen de gemeentelijke gebouwen. Het CDA vindt het onjuist dat voor het gebruik van ruimten door de politieorganisatie niet wordt betaald. Er wordt nu werkruimte gebruikt binnen het fractiegebouw. En dat is niet af en toe, Voorzitter. Het is een ruimte die door anderen niet kan worden gebruikt. De Politie benadert gemeente zakelijk als het
gaat om hun inzet en verwachtingen dus waarom niet andersom? Die verzakelijking en toenemende regelgeving zorgt er ook voor dat de organisaties van onze grote evenementen het steeds moeilijker krijgen. Ze moeten bijvoorbeeld zelf voor beveiliging zorgen. De gemeente vergoedt nu deels die kosten maar gaat daar mee stoppen. In dit kader dien ik een motie in om mee te blijven betalen aan de beveiligingskosten en daarvoor de te innen huurgelden te gebruiken.

Geld is gelukkig maar voor een deel van belang als het gaat om welzijn en welbevinden. We moeten omzien naar elkaar: in de buurt, in banen en in de zorg. Vaak zie ik in de stukken de term ‘vergrijzing’ terugkomen als één van de redenen voor de verslechterende financiële situatie. Ik vind vergrijzing een verkeerde term. De oudere inwoner betekent een bron van kennis en ervaring. Ik spreek daarom liever van verrijking dan van vergrijzing . Het langer in welzijn kunnen leven is een succes van onze maatschappij. Wij hebben mede daardoor een zeer actieve gemeenschap met veel vrijwilligers.

Het verbinden van krachten is een belangrijk punt uit het coalitieakkoord. Het CDA heeft eerder, in het kader van meer delen, minder besteden, aandacht gevraagd voor het betrekken van het maatschappelijk middenveld bij de financiële toekomst van Voorschoten. Kortgeleden hoorden we op het sportpark de plannen van het samengaan van de clubhuizen van de tennisvereniging Adegeest en de handbalvereniging HVV. Dit is een goed voorbeeld van het bundelen van krachten. Voor een financieel vitaal Voorschoten is het belangrijk samen met het verenigingsleven te kijken naar kostenverlagende samenwerking.

Voorzitter… Werk en inkomen zijn de komende jaren ook financieel gezien hele belangrijke items. We zien om ons heen dat bedrijven en winkels verdwijnen, dat nog steeds veel mensen werkloos zijn, dat jongeren moeizaam een baan kunnen vinden, dat mensen in uitzichtloze schuldenlasten verzeild raken en dat zorg een toenemende verantwoordelijkheid wordt van gemeenten.

Wij juichen de prima initiatieven toe om mensen aan werk te helpen. Veel bedrijven laten zich al verrassen door het verborgen talent in onze maatschappij. Dit door te kijken naar waar iemand vooral goed in is en om de persoon heen een nieuwe functie te creëren. Dit levert mooie resultaten op.

Het MKB is en blijft de motor achter de lokale economie en zorgt voor de banen die juist nu zo hard nodig zijn. Zeker in de huidige tijd lukt het je als overheid of bedrijfsleven niet alleen. Belangrijk is daarom ook de taskforce voor het centrum en het lokale en regionale overleg tussen overheid en ondernemers. Een centrum manager zou partijen bij elkaar kunnen brengen. Het CDA pleit daar al langer voor. Iemand die verbindt, die partijen samenbrengt en alles naar een hoger plan tilt.

Kortgeleden was er een bijeenkomst waar ondernemers hun visie gaven over de toekomst van Voorschoten. Daar kwam onder andere naar voren dat in Voorschoten veel thuiswerkers en zzp-ers wonen die behoefte hebben aan ontvangst- en werk ruimte in het centrum van Voorschoten. Ook hiervoor zou een multifunctioneel gebouw kunnen dienen. Tegelijk kan het huisvesting bieden aan
de bibliotheek, een cultureel centrum, de loketfunctie van de gemeente, een bedrijfsverzamelplaats.

Maar ook aan inkomsten genererende service balies van bijvoorbeeld een bank of een andere commerciële instelling. Veel partijen zouden met een dergelijk multifunctioneel gebouw geholpen zijn. Met een nieuwe greep uit de gemeentereserves is echter niemand geholpen. Financieren door het verbinden van partijen kan een andere oplossing zijn. Dus particulier initiatief in samenwerking met een faciliterende gemeente. Aanjager kan de centrummanager zijn die partijen bij elkaar brengt. Dit moet een win win situatie opleveren voor meerdere belanghebbenden. Gevolg is meer loop in ons centrum, meer werkgelegenheid en bestaanszekerheid van voorzieningen als een bibliotheek en andere sociale en culturele activiteiten. Het kan echter alleen als er particulier initiatief wordt gekoppeld aan de wilskracht van de gemeente en er naast inkomsten uit gemeentelijk onroerend goed, investeerders bereid zijn mee te werken.

Voor gezonde economische activiteiten heb je ook vrije verkeerstromen nodig. Bijvoorbeeld de situatie aan de Lammeschans is zeer slecht en vraagt een nog krachtiger signaal naar de provincie en buurgemeente Leiden. Belangrijk daarbij is dat ook het beroepsvervoer over water geen brugdoorgang vindt in de spits. Het CDA is dan ook medeondertekenaar van een motie met de vraag nog meer en vooral harder aan de bel te trekken.

En dan het knooppunt. Het CDA heeft er moeite mee dat het Delta plein maar half wordt vernieuwd. Wij verzoeken het college toch te kijken naar een kwaliteitsimpuls aan de westkant van de Schoolstraat. Dit is belangrijk omdat anders maar half de nieuwe entree van ons prachtige dorp wordt realiseert. Wij hopen dat dit op een financieel verantwoorde manier gerealiseerd kan worden.

En dan nog iets bijzonders.. Van diverse mensen heb ik gehoord dat de doorstroming in ons centrum sterk is verbeterd sinds de verkeerslichten aan de Schoolstraat niet meer werken. Er zullen wel
 verkeerveiligheidsargumenten zijn die verkeerslichten noodzakelijk maken anders zouden we wellicht zonder kunnen.  Maar ja.. als er ongelukken gebeuren komen we terecht in de zorg.

De nieuwe zorg taken gaan gepaard met forse kortingen op de budgetten. De transformatie van het sociale domein moet vorm krijgen door het verbinden van professionele en informele ondersteuning. Iedereen weet uit eigen ervaring of vanuit de directe omgeving hoe zwaar het kan zijn om zorg te dragen voor mensen die het moeilijk hebben, ziek zijn of oud worden. Iedereen wil zorg geven maar zelfs voor de sterkste mensen bestaan grenzen. Er moet veel aandacht zijn voor mantelzorgers. De nieuwe regelgeving vraagt dat we nog socialer en loyaler met elkaar omgaan. Je kunt kinderen en andere naasten echter niet verplichten om voor anderen en bijvoorbeeld ouders te zorgen. Je kunt het ze wel gemakkelijker maken door bijvoorbeeld er voor te zorgen dat kinderen in de buurt kunnen blijven wonen of gaan wonen bij hun ouders of andersom. Het beleid zal hierop aangepast moeten worden.

Het is een uitdaging de nieuwe taken en verantwoordelijkheden uit te voeren binnen de beschikbare middelen. Gelden die de gemeente voor de 3 decentralisaties krijgt, willen wij in ieder geval voor eventuele tegenvallers beschikbaar houden . Daarom dienen wij een motie in om een egalisatie- reserve 3d in te stellen.

De bezuinigingen op onderwijsbegeleiding heeft ook betrekking op de Vroegschoolse educatie. Wij zouden het jammer vinden als dat verdwijnt. Het is het kind met het badwater weggooien. Ik vraag de wethouder nog eens kritisch te kijken naar de mogelijkheden voor behoud.

Voorschoten heeft bij de verkiezingen duidelijk gekozen voor zelfstandigheid. Wij werken op een goede wijze samen met andere gemeenten om het groeiend aantal gemeentelijke taken te kunnen blijven uitvoeren en aan de steeds hogere eisen te kunnen voldoen. De decentralisaties vanuit de overheid vinden plaats om de uitvoering van deze taken dichter bij de burger te laten plaatsvinden. De financiële situatie en het op peil brengen van kennis en vaardigheden in de uitvoering van taken noopt ons echter tot regionale samenwerking en schaalvergroting. Juist door dan het bestuur en het beleid dichtbij de Voorschotenaar te houden, voldoe je aan het belangrijkste uitgangspunt van de decentralisaties en dat is, het beleid dichtbij de burger. Waar we wel meer aandacht aan moeten besteden is het toezicht op de verbonden partijen.

Voorschoten is een zeer prettige gemeente om in te wonen, te werken en te ontspannen. We moeten krachten van burger, ondernemer en overheid verbinden om samen Voorschoten door de nieuwe uitdagingen te loodsen en om toch ook te investeren in de toekomst zonder daarbij de gemeentelijke financiën onevenredig te belasten. Rentmeesterschap en samenwerken zijn de sleutelwoorden. We moeten er voor zorgen dat onze voorzieningen in stand blijven,de buurt onderhouden wordt en dat Voorschoten de uitstraling behoudt waarmee het een mooie  reputatie heeft opgebouwd. Dat doen we door Voorschoten als sterke gemeenschap oak weer financieel vitaal te maken.

Leest u nog even verder;

2020, door de ogen van de Voorschotenaar

De meesten willen dit jaar het liefst zo snel mogelijk vergeten. Toch is Voorschoten Online op zoek naar verhalen, gedichten, illustraties en foto’s van Voorschotenaren over hoe zij dit bijzondere jaar 2020 beleefd hebben. Iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd, goed, minder goed tot heel slecht.

Voorschoten Online wil deze bundelen en gratis uitbrengen. Wij het belangrijk om dit vast te leggen omdat het nu eenmaal in de toekomst geschiedenis zal zijn.

Wij roepen iedereen op die hier een bijdrage aan wil doen zijn of haar bijdragen te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit mag iedereen zijn. De ondernemers en verenigingen die het zwaar hebben, de zorgmedewerker, jij die niet meer bij jouw familie op bezoek kon, niet naar buiten kon en zo zijn er nog veel meer ervaringen en herinneringen te bedenken, iedereen heeft dit jaar het op zijn of haar manier beleefd. En al die verhalen zijn welkom!

Stuur je bijdrage naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Iedereen die een bijdrage levert, zal uiteraard ook benoemd worden. Wil je dit niet, geef dit dan bij je inzending aan. Inzenden kan tot en met 31 december 2020. Boekje zal media januari 2021 dan worden uitgebracht.

Sponsors/Donateurs gezocht

Omdat we dit boekje voor iedereen beschikbaar willen maken willen we dit het liefst gratis uitbrengen. Daarom zijn we gelijk op zoek naar sponsoren en donateurs om dit ook financieel mogelijk te maken.

Steun jij dit initiatief?

Maak dan een bijdrage over naar ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie boekje Voorschoten 2020. Ben je een bedrijf en je ontvangt hier graag een factuur voor, mail dan even naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. het gedoneerde bedrag. Dan gaan wij hier zorg voor dragen. Bedrijven die voor minimaal € 100,00 sponsoren worden in het boekje benoemd.

Betaal je liever via een tikkie? Dat is ook mogelijk, klik hier……

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit.

Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft.

Steun jij ons tijdens corona? Lees verder....