CDA

Voorschoten - (persbericht) In de commissie Burger en Bestuur van 1 juni jl. is de begroting van de werkorganisatie Duivenvoorde besproken. Mark van Oostrum:  “De CDA-fractie heeft gemengde gevoelens bij de begroting 2018 van onze werkorganisatie. In 2012, toen er werd gestart met de werkorganisatie, bedroegen de gezamenlijke kosten voor de werkorganisatie Duivenvoorde iets meer dan 25 miljoen euro op jaarbasis, dus voor Voorschoten en Wassenaar samen.

Ruim vijf jaar later blijkt dat de kosten van de organisatie met 4 miljoen euro zijn gestegen.  In 2018 zijn de kosten van de werkorganisatie begroot op 29 miljoen euro. Het CDA is niet gelukkig met deze toename van kosten. Er wordt hard gewerkt maar de werkorganisatieorganisatie is nog te weinig efficiënt. Aan de stijging van kosten liggen een aantal reden ten grondslag. Een ervan is de verbetering van de automatisering. Eerder heeft de Rekenkamer aangeven dat de werkorganisatie een gedegen plan moet hebben waarin staat hoe de organisatie omgaat met ICT-voorzieningen. Door de nieuwe privacy wetgeving moet de ICT-infrastructuur bijvoorbeeld goed zijn beveiligd. De kosten van de ICT-infrastructuur voor de werkorganisatie stijgen met bijna een half miljoen per jaar. Uit de begroting van de werkorganisatie 2018 blijkt voorts dat men aan de Wassenaarse zijde van de werkorganisatie anders wil gaan werken. ' Meer met mensen, minder met papier' wordt dit genoemd. Naar verwachting levert dit voor Wassenaar vanaf 2021 een besparing op van 360.000 euro per jaar. Uit de begroting blijkt dat dit voordeel voor Voorschoten niet wordt verwacht, dat verbaast het CDA omdat de ene helft van de werkorganisatie niet  efficiënter kan werken dan de andere helft. De CDA-fractie vindt dat de werkorganisatie Duivenvoorde ook echt moet gaan werken als één organisatie. We moeten samen optrekken, samen werken aan een betere organisatie. De bestuurskrachtmeting laat zien dat dit dringend nodig is. Het CDA is daarom blij met de door het college aangekondigde reorganisatie van de werkorganisatie. Het CDA gaat er vanuit dat de kosten van werkorganisatie op korte termijn zullen dalen, en dat de dienstverlening aan burgers en ondernemers verder zal verbeteren.”

Voorschoten - (ingezonden) Ieder jaar is op de zaterdag voor Moederdag het CDA in het dorpscentrum om rozen uit te delen. Een mooi gebaar en ook dit jaar was het weer een groot succes. De honderden witte rozen waren binnen 2 uur uitgedeeld.
 
René Zoetemelk: “We zetten ieder jaar, de dag voor Moederdag, moeders van Voorschoten in het zonnetje met een prachtige roos met mooie positieve boodschap. Daarbij vragen we ook gelijk of onze dorpsgenoten actief willen worden bij het CDA want medestanders die geven om Voorschoten zijn altijd welkom.”
 

Voorschoten - (ingezonden) Dat de reeds maandenlang geplande geplande armoede-conferentie  van 31 mei a.s.  geen doorgang kan vinden, heeft bij de CDA raadsfractie van Voorschoten niet alleen teleurstelling, maar ook vragen opgeroepen.  De conferentie zou ook ruimte bieden aan een discussie over de Klijnsma gelden.
 
“Hoe kan het nu dat een al  zo lang tevoren geplande bijeenkomst over een zo belangrijk thema als “armoede” op een laat moment moet worden verschoven? Dit  zonder dat een nieuwe datum in zicht is?”
 
Het CDA Raadslid Cees Bremmer toonde zich zeer hiermee zeer ongelukkig in een discussie met de kersverse nieuwe wethouder Nanning Mol.
 
Bremmer wilde “het feestje van zijn benoeming die zelfde avond overigens beslist niet verstoren”. Maar hij  vond het bericht van afgelasting van de armoede-bijeenkomst  te ernstig, om dit niet in de raadsvergadering zelf aan de orde te stellen. Daarbij komt dat in Leidschendam-Voorburg deze bijeenkomst wel door gaat.
 
De belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) wilde om reden van privacy niet meewerken om aan de gemeente Voorschoten zonder meer de gevraagde gegevens te verstrekken. En uitsluitsel van de BSGR, wanneer het verzoek van Voorschoten tot het aanleveren van gegevens wel gehonoreerd kan worden, valt niet op korte termijn te verwachten, aldus het College van Voorschoten. Dit staat te lezen in een brief van het College aan de gemeenteraad n.a.v. de door het CDA gestelde vragen.
 
Opmerkelijk  en onbevredigend is, aldus Bremmer, dat de gemeente die zelf eén van de keten-partners is bij de bescherming van de privacy van burgers zich kennelijk niet of niet voldoende realiseert, dat er “niet zo maar” bij  andere partners gegevens kunnen  worden opgehaald.
 
Wethouder Mol, opvolger van Inge Nieuwenhuizen, zegde Bremmer toe zich sterk te maken dat het uitstel  van de conferentie zo kort mogelijk zou zijn. En ook zal in commissie-verband deze discussie, die nog meer vragen opriep, een vervolg krijgen.
 

Voorschoten - (ingezonden) Dat de gemeente de accommodatie van de voormalige Vlietschool  van Voorschoten aan de Einsteinlaan 5, voor woningbouw  gaat afstoten, vindt de CDA-fractie een goede zaak. En het telt daarbij  dat de opbrengst van de verkoop een optimale prijs levert. “Dat helpt de gemeente Voorschoten bij het  weer zo snel mogelijk op eigen financiële benen staan”.
 
Dit bracht Cees Bremmer namens zijn fractie onlangs in de afgelopen Raadsvergadering naar voren.
 
Overigens gaat het bij de herontwikkeling van de locatie Einsteinlaan 5, om een zeer beperkt project. Vermoedelijk hooguit om een tiental woningen, aldus Bremmer.
 
Hij zette verder vraagtekens om bij de herontwikkeling van dit specifieke  project strak te opereren met minumum-percentages aan sociale huurwoningen. En ook voor wat betreft  inpasbaarheids-eisen gelet op  buurt en omgeving. Dat  alles kan immers  weer ten koste gaan van een optimale opbrengst van de verkoop van de locatie die ook nodig is, aldus Bremmer.
 
Ook greep hij de gelegenheid aan om nog eens te pleiten voor het grote belang van  sociale, betaalbare koopwoningen. Dat dient de doorstroming, liefst van Voorschotenaren die in dat geval vanuit betaalbare huur een sociale huurwoning verlaten.
 
Verder stelde hij dat het voorgelegde plan, als het tot woningbouw komt, om  een wijziging van het bestemmingsplan vraagt. 'Op dat moment kunnen vragen over kwaliteit van de beoogde woningen, over inpasbaarheid in de wijk Vlietwijk en andere aspecten nog volop in de discussie met  de gemeenteraad aan de orde komen.'
 

Voorschoten – De vraag die CDA-er Cees Bremmer tijdens de raadsvergadering van 6 april jl. opwierp over de wijze waarop de Voorschotense burgers worden meegenomen in het besluitvormingsproces over de Leidse regioraad, nu Voorschoten over haar deelname een “pas op de plaats heeft gemaakt”, omvatte enigszins een profetisch karakter. Bremmer constateerde immers dat deze kwestie te meer zou gaan klemmen omdat “wij de komende maanden in het Leidsch Dagblad gaan lezen hoe andere gemeenten gaan reageren op de voorstellen”. 

Komende woensdag 3 mei staat er in Voorschoten een gecombineerde commissievergadering op de agenda. Daarin ligt het formele collegevoorstel op tafel om de “Verkenning van samenwerkingsvormen voor de Leidse regio” vooralsnog niet te beoordelen en er ook geen besluit over te nemen, “totdat er meer helderheid is over de samenwerking met de gemeente Wassenaar”.

Een kleine maand na het betoog van Cees Bremmer hebben de lezers van het door hem genoemde dagblad kunnen constateren dat zijn voorspellende woorden zijn uitgekomen. De krant kwam zogezegd kolommen te kort om haar lezers te informeren over hetgeen er de afgelopen weken in de andere vier potentiële deelnemers aan de Leidse regioraad (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) allemaal is besproken en gebezigd.

Eén dag na Bremmers woorden (7/4) adviseerde een voormalige Deense ambassadeur in de krant al om eerst eens naar Denemarken te kijken alvorens een vehikel als een regioraad op te tuigen.

Twee dagen na de Voorschotense raadsvergadering (8/4) publiceerde het Leidsch Dagblad een uitgebreid interview met Elco Brinkman, die als voorzitter van de stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio 2027 aan de wieg stond van het plan voor een Leidse regioraad. De kop ‘Regioraad is niet moeders mooiste’, zou komende woensdag in Voorschoten zomaar in een betoog kunnen opduiken.

Ging een bewonersavond over de plannen in Voorschoten niet door, in de vier andere gemeenten werden wel soortgelijke bijeenkomsten gehouden. Een greep uit de koppen in het dagblad voor de Leidse regio: ‘Sluimerend wantrouwen in Oegstgeest richting Leidse buren’ (12/4), ‘In Leiderdorp is bijna niemand enthousiast’ (12/4) en ‘Zoeterwoude wil geen regioraad’ (21/4).

Inmiddels hebben ook collega-politici van de raadsleden in Voorschoten zich in verenigde vorm over de voorstellen uitgelaten en ook daar werd uitgebreid verslag van gedaan. ‘Hou zoals het nu is, of werk naar fusie toe’ kopte de krant na een vergadering op 20 april in Leiden. En: ‘Oegstgeest op zijn kop door regioraad’ (21/4).

Tekst: Jos Knijnenburg
 
 

Voorschoten - (ingezonden) Met de kreet 'Geef starters een échte kans!' vraagt Julius Terpstra, kandidaat voor het CDA bij de verkiezingen (plek 23) op zaterdag 4 maart van 13.30 tot 16.00 uur op het Treubplein aandacht voor de positie van jongeren en starters op de woning- en arbeidsmarkt.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden) De nieuwe Structuurvisie Voorschoten 2025 heet ‘Groen, veilig en betrokken. In dit document legt de gemeente vast waar gebouwd mag worden, wat groen moet blijven en waar economische maatregelen moeten worden genomen. Volgens de CDA-fractie is de visie een belangrijke houvast voor het beoordelen en toetsen van toekomstige plannen. Toch is er een verbeterslag te maken in het betrekken van inwoners bij de plannen. 

Lees verder...

Voorschoten / regio - (ingezonden) De A4 bij Leiden en Zoeterwoude was in 2016 de nieuwe nummer 1 in de file top-10. Het CDA wil dat dit knelpunt snel wordt aangepakt. Daarom voerden kandidaat-Kamerleden Jan-Jaap de Haan en Martijn van Helvert tijdens de ochtendspits, samen met CDA-ers uit de regio, waaronder Simon Bremmer uit Voorschoten, actie op het viaduct boven de A4.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden) Afgelopen donderdag werd in de commissievergadering de wijziging van het bestemmingsplan Laan van Langenhorst 1 besproken.  Aanleiding voor de wijziging van het bestemmingsplan is het omzetten naar een bestemming  wonen van een bedrijfsruimte aan de Laan van Langenhorst 1. “Waardevol cultureel  erfgoed in Voorschoten, daar moeten we erg zuinig op zijn”.  Vindt CDAer Cees Bremmer.  “Dat geldt niet alleen het behoud ervan,maar zeker ook de zichtbaarheid”.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden) Dat de nota Grondbeleid van de gemeente Voorschoten periodiek wordt herijkt en aangepast is positief. En dat deze nota duidelijke kaders wil stellen, zodat de gemeenteraad haar rol beter kan vervullen, is alleen maar toe te juichen, vindt het CDA. Dat geldt ook het formuleren van duidelijke uitgangspunten en het beschrijven van mogelijkheden van het grondbeleid.

Lees verder...