CDA

Esmee van Herk: “Het CDA Voorschoten zet zich al geruime tijd in tegen de bomenkap in vlietland langs de A4 en de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast. Geluidswerende schermen worden, gezien de geluidsoverlast door de bomenkap, bittere noodzaak. Recent heeft Staatsbosbeheer aangegeven volgende maand opnieuw honderden bomen te willen kappen, in verband met de zieke Essen in Vlietland. 

Lees verder...

Woensdag 7 maart om 20:00 gaan wethouder Daan Binnendijk, lijsttrekker René Zoetemelk en raadsleden Cees Bremmer en Mark van Oostrum in gesprek met Voorschotenaren over de voorzieningen & verenigingsleven in Voorschoten tijdens een live video sessie op de Facebook pagina van CDA Voorschoten. René Zoetemelk:  ‘De voorzieningen en het verenigingsleven in Voorschoten zijn belangrijke pijlers van onze gemeente. In verenigingen ontmoeten en vinden mensen elkaar en hebben daarmee een hoog maatschappelijk rendement. Maar het kost de gemeente ook geld. Het is taak van de gemeente om het verenigingsleven zodanig te faciliteren dat het zoveel mogelijk zelfstandig kan opereren en iedereen deel kan en mag nemen. Het CDA wil het hoogwaardige voorzieningenniveau in Voorschoten behouden en zal zich daarom maximaal inzetten om het zwembad na 2020 te behouden voor Voorschoten. Ook op het gebied van educatie en recreatie spelen de kinderboerderij, de bibliotheek en de diverse culturele organisaties een belangrijke rol in onze gemeenschap.’

Lees verder...

Hoe speelt Voorschoten in op nieuwe Omgevingswet die naar verwachting 1 januari 2021 van kracht wordt? Een spannende vraag nu het hierbij gaat om één van de allerbelangrijkste wetgevingsoperaties sinds decennia. Een vraag die de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van 21 maart a.s. zeker sterk zal bezig houden. In enkele brainstormsessies samen met de gemeente Wassenaar hebben raadsleden de afgelopen tijd zich reeds kunnen oriënteren op wat met deze nieuwe ontwikkeling op hen afkomt.

Met de Omgevingswet worden liefst 26 wetten gebundeld in een overkoepelende wet voor de fysieke leefomgeving. CDA raadslid Mark van Oostrum: “Er verdwijnen ruim 4500 wetsartikelen. De landelijke overheid vindt dat de huidige wet- en regelgeving niet meer past bij de manier waarop in een dicht bevolkt land met onze leefomgeving wordt omgegaan. En dat de regelgeving nu te versnipperd is en  te complex. En te weinig recht doet aan lokale verschillen.”

Lees verder...

“Als raadslid in je eigen dorp kan je direct bijdragen aan het verbeteren en versterken van Voorschoten. Besluiten van de raad hebben tenslotte, direct gevolgen voor de leefomgeving van inwoners, ondernemers en verenigingen. Voorschoten is een prachtige zelfstandige gemeente om in te wonen, te werken en recreëren, mogelijk gemaakt door al onze voorzieningen in samenwerking met de vele vrijwilligers. Dat wil je graag met elkaar behouden, liefst versterken. Grote kracht is het verbinden van ondernemers, inwoners en een luisterende overheid, zgn. burgerparticipatie.  Indien we goed naar elkaar luisteren en wensen te communiceren, binnen de juiste gezonde financiële kaders en beleidsterreinen (in feite de kern waar het om draait), gaan we er als gemeente  op vooruit.  Samenwerken met andere gemeente speelt daarbij ook een belangrijke rol.” Als raadslid wil Esmee van Herk graag deze schakel zijn. “Want samen leven doe je niet alleen, maar met elkaar!!”

Lees verder...

Cees Bremmer:  “Hoe ambitieus mag het eigen lokale beleid op het domein van duurzaamheid  zijn? Die vraag is aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hoogst actueel. In allerlei bijeenkomsten  en expertsessies in diverse gemeenten  wordt deze vraag momenteel intensief besproken. Maar niet alleen daar, ook in tal van bedrijven en instellingen,alsook buurten en wijken  reflecteert men betrokken op genoemde vraagstelling.”

Lees verder...

Politiek actief zijn in je eigen dorp vindt Mark van Oostrum een voorrecht. “Je wilt, als raadslid, Voorschoten,  samen met  andere partijen, mooier maken, ‘beter’ maken voor de inwoners, voor je kinderen die hier opgroeien. Diverse thema’s hebben mijn bijzondere belangstelling: gezonde financiën. We maken stappen in de goede richting, op weg naar herstel en op weg naar nieuw vertrouwen. Belangrijk thema is ook Burgerparticipatie.  Besluiten van het college en de raad moeten breed gedragen zijn, en in goede samenspraak met de inwoners tot stand komen. De overheid is er voor de burger, niet andersom. Ik vind het zeer belangrijk dat Voorschoten beschikt over moderne sportvoorzieningen en onderwijsaccommodaties. Zonder voorzieningen geen sport en geen onderwijs. Als raadslid zal ik me ervoor inzetten dat Voorschoten in dergelijke voorzieningen blijft investeren.” 

Lees verder...