CDA

“De overheid raakt steeds verder uit het zicht van burgers. Vaak zie je dat enkele gemeenten samen een organisatie opzetten die het werk uitvoeren Of dat  dienstverlening wordt overgeheveld naar particuliere instanties. Decentralisatie, de overheveling van taken van het rijk naar lagere overheden,zoals gemeenten zou de afstand tussen burger en overheid moeten verkleinen.

Lees verder...

Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland is bekend. De komende vier jaar zetten CDA, VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks en PvdA zich in om Zuid-Holland beter te maken. “Elke dag beter”, zo luidt de titel van het coalitieakkoord. Het CDA is verheugd met het resultaat van de onderhandelingen.

Lees verder...

Voor de CDA-fractie is behoud van het zwembad het Wedde steeds hoofdpunt van beleid. In het verkiezingsprogramma “Meer dan ooit Voorschoten” 2018-2022, staat dit letterlijk zó verwoord. “Het CDA zal zich maximaal inzetten om het zwembad ook na 2020 te behouden voor Voorschoten. Vele jongere inwoners leren er zwemmen, senioren en anderen werken er aan hun conditie. En bovendien vervult het bad inmiddels ook een belangrijke sociale functie in de ontmoeting van veel Voorschotenaren.

Lees verder...

Raadslid Mark van Oostrum: “Het CDA vindt voorschoolse educatie erg belangrijk. Jonge kinderen worden in staat gesteld om met eventuele motorische, cognitieve of taalachterstand een goede start te maken later op de basisschool. Vanaf 2019 ontvangt Voorschoten voor het eerst geld voor voorschoolse educatie. Dit is het gevolg van herverdeling van het onderwijsmiddelen tussen grote steden en kleinere gemeenten. Met ingang van 2019 ontvangt voorschoten 150.000 euro per jaar.”

Lees verder...

Rond het Pinksterweekend stormde het stevig. In Voorschoten waren veel afgebroken boomtakken maar met gelukkig geringe schade. Bij een storm in het voorjaar of zomer is er extra risico omdat bomen vol in het blad staan. Raadslid Cees Bremmer: “Op die momenten komt de vraag naar voren of we, gezien de bezuinigingen op de beheerkosten, veilig onder de bomen kunnen zijn. De gemeente heeft v.w.b. boomonderhoud een zorgplicht. Minder onderhoud kan leiden tot gevaarlijk situaties en toenemende schade aan de omgeving, zoals aan huizen, auto’s of infrastructuur.”

Lees verder...

Raadslid Mark van Oostrum: “In 2017 heeft het CDA een motie ingediend die gericht was op de omzetting van rioolheffing van de bewoners naar eigenaren van huurwoningen. Dit zou leiden tot lagere lasten voor huurders in de sociale sector omdat zij zelf de rioolheffing niet meer hoeven te betalen en de extra kosten niet doorberekend kunnen worden naar huurders in de sociale sector. 

Lees verder...

Terwijl de campagne activiteiten voor de Europese verkiezingen steeds meer op gang komen was het voor het CDA weer eens tijd om de bloemetjes buiten te zetten. Traditioneel staat het CDA een dag voor Moederdag in het dorpscentrum om rozen uit te delen. Het mooie gebaar was ook dit jaar weer een succes. De honderden witte rozen waren binnen een mum van tijd uitgedeeld. Dit jaar werd gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om Voorschotenaren op te roepen actief te worden in de politiek.

Lees verder...