CDA

Voorschoten - In de raadsvergadering van 28 september heeft het CDA er mee ingestemd om het beleidsplan Sociaal Domein 2018 – 2021 vrij te geven voor inspraak.  In het beleidsplan zijn een vijftal doelen opgenomen die ertoe moeten leiden dat in 2021 meer mensen gezond opgroeien, veilig zijn en zelfstandig kunnen blijven. Ondersteuning moet dichtbij huis plaatsvinden en Voorschotenaren die hulp nodig hebben ontvangen moeten de juiste hulp op tijd ontvangen, aldus de partij. 
Lees verder...

Voorschoten - (persbericht) Duurzaamheid moet voorop staan als kwaliteitsaspect van het  nieuwe bestemmingsplan Roosenhorst. De visie duurzaamheid vraagt voorrang, zoals verwoord door het CDA Raadslid Cees Bremmer. De Gemeenteraad besteedde  ruim aandacht aan de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan Roosenhorst.  

Lees verder...

Voorschoten - René Zoetemelk is CDA lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij is tijdens de algemene ledenvergadering van CDA Voorschoten unaniem gekozen. Sinds 2014 is René Zoetemelk CDA fractievoorzitter in de gemeenteraad. Hij is geboren en getogen Voorschotenaar. Groeide op in de Vlietwijk en woont nu in Starrenburg.

Lees verder...

Voorschoten - CDA-raadslid Mark van Oostrum: “Met plezier kijkt de CDA-fractie terug op het werkbezoek aan de kinderboerderij. Met de gedreven exploitant van de kinderboerderij, Sandy Seijn, is intensief gesproken over alles wat bij de exploitatie van de kinderboerderij komt kijken. Sandy werkt hard om van de kinderboerderij een succes te maken. Uiteraard moeten de dieren gezond zijn en blijven. Daar heeft Sandy zowat een dagtaak aan.”
 
Aan bod kwamen, naast de verzorging van de dieren, andere punten aan de orde zoals  de zorg- en educatieve functie van de boerderij. Van Oostrum: “Aanvankelijk was het bedoeling dat de kinderboerderij ook arbeidsmatige dagbesteding zou gaan aanbieden. Mensen met een beperking zouden gaan helpen bij de verzorging van de dieren en het onderhoud van het vele groen. Vanwege diverse vooral bureaucratische drempels blijkt de zorgfunctie van de boerderij helaas nog niet goed van de grond te zijn gekomen. De CDA-fractie zal aan het college vragen of hier nog een keer naar kan worden gekeken. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als op de kinderboerderij een vorm van dagbesteding kan worden aangeboden, dat is niet alleen goed en prettig voor de mensen, maar ook zal dit bijdragen aan het verdienmodel van de kinderboerderij.”
 
Per jaar bezoeken duizenden Voorschotenaren, jong en oud, de kinderboerderij. De kinderen maken zo contact met de dieren en de natuur. Hoewel Voorschoten een groene gemeente is blijft de band tussen en respect voor natuur, mens en dier door het bezoek aan de kinderboerderij behouden. Van Oostrum: “Nog niet alle scholen bezoeken de kinderboerderij. Het zou mooi en leerzaam zijn als alle Voorschotense scholen een bezoek aan de kinderboerderij zouden opnemen in het lesprogramma zodat kennis over de natuur en duurzaamheid goed wordt overgedragen aan de volgende generatie Voorschotenaren.”

Voorschoten - CDA raadslid Cees Bremmer: “Het klimaatbeleid is volop in beweging. Innovaties volgen elkaar in snel tempo op. Door in regionaal verband samen te werken is de gemeente Voorschoten veel beter in staat om deze ontwikkelingen te volgen.

Het stelt Voorschoten en de regio in staat kennis te delen en van elkaar te leren. De CDA fractie kan zich daarom goed vinden in het binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland door veertien gemeenten opgestelde Energieakkoord dat de energie-transitie op regionaal niveau wil versnellen. Dit akkoord sluit goed bij de visie van het CDA-Voorschoten. Voorschoten en andere gemeenten in Holland Rijnland hebben een voorbeeldfunctie in het toewerken naar een duurzame lokale Voorschotense samenleving. Een actieve opstelling bij het stimuleren van energiebesparende maatregelen, is een absolute must", aldus raadslid Bremmer tijdens de bespreking van het voorgestelde Energieakkoord in de commissie Wonen, Ruimte,Groen (WRG).

Bremmer noemde de aanpak van dit Energieakkoord ook een mooi voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen gemeenten. Hij onderstreepte ook een belangrijk uitgangspunt van dit energieakkoord, namelijk “lokaal waar mogelijk, regionaal waar nodig”. Dat betekent voor het CDA ook zo veel mogelijk gebruik maken van aanwezige kennis bij de 14 lokale gemeenten, voordat dure externe deskundigheid ingehuurd gaat worden.

Plan Roosenhorst kan en moet nog beter
“Omdat in het verleden de hoofdprijs betaald is voor het uitkopen van de kassen in de Duivenvoordecorridor kun je er niet omheen dat een stuk beperkte en op de omgeving aangepaste woningbouw in dit gebied onontkoombaar is”, aldus het CDA Raadslid Cees Bremmer. “Duurzaam betekent voor de CDA-fractie ook financieel duurzaam”, zo betoogde hij in de commissie Wonen, Ruimte,Groen (WRG) waar uitgebreid werd gesproken over de ingediende zienswijzen op het Bestemmingsplan Roosenhorst

De CDA-fractie kan in grote lijnen instemmen met het Bestemmingsplan Roosenhorst, dat deze en volgende maand onderwerp van bespreking is in de gemeenteraad.

Duivenvoordecorridor
De CDA fractie ondersteunt volledig de ambitie om de Duivenvoordecorridor weer groen en open te maken. “Er is de afgelopen periode al veel bereikt in het vergroenen van de Duivenvoordecorridor”, stelde Bremmer. “Natuurwaarden zijn versterkt, evenals de cultuur-historische kwaliteit van dit gebied. Een fraai nieuw wandelpad, het Knippolderpad is aangelegd. De monumentale Bollenschuur langs de Veurseweg is in oude glorie hersteld. Het kasteelpark Duivenvoorde is in belangrijke mate gerenoveerd,zoals het herstel van de Zocher tuinen en van de Marotzaal. Ook is de recreatieve toegankelijkheid van Duivenvoorde en de corridor is vergroot.”

Over de bezwaren tegen bebouwing zei Cees Bremmer: “Het voorgestelde Bestemmingsplan Roosenhorst past binnen de kaders van zowel het Rijk, de Provincie Zuid-Holland als de gemeente Voorschoten. Ook het Hoogheemraadschap van Rijnland gaf een positief advies op het voorgestelde plan Roosenhorst.”


Bremmer vond overigens dat de Vereniging Oud Groen en Leefbaar Voorschoten,mede namens meerdere andere organisaties terecht wees op de noodzaak van een zorgvuldig beleid inzake de erfafscheidingen, om een geruisloze verrommeling van het gebied Roosenhorst te voorkomen.
Ook had hij begrip voor een aantal kritische, waardevolle vragen en opmerkingen over de voorgestelde dimensionering, materiaalgebruik en kleur van het enige voorgestelde hoogbouwcomplex in het schetsontwerp. Wat dat betreft verdient het schetsplan nog verder verbetering, aldus het CDA-raadslid.

Ingenomen was Bremmer met enkele toezeggingen van wethouder Hans Rasch aan de CDA-fractie, zoals een besloten commissieoverleg over de financiële stand van zaken en risico’s van de grondexploitatie Duivenvoorde Corridor. Ook zegde Rasch op verzoek van Bremmer een brief toe aan de gemeenteraad over de eventuele mogelijkheden tot aanpassing van het schetsontwerp.
Verder wordt op voorstel van o.a. de CDA-fractie de zienswijze van de Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving alsnog gepubliceerd. Omdat deze zienswijze door de gemeente te laat en dus buiten de termijn werd ontvangen, werd deze reactie niet ontvankelijk verklaard.
Maar dat kan geen reden zijn de Raad niet te informeren over de inhoud van dit schrijven,aldus Bremmer

 

 

Voorschoten - (persbericht) In de commissie Burger en Bestuur van 1 juni jl. is de begroting van de werkorganisatie Duivenvoorde besproken. Mark van Oostrum:  “De CDA-fractie heeft gemengde gevoelens bij de begroting 2018 van onze werkorganisatie. In 2012, toen er werd gestart met de werkorganisatie, bedroegen de gezamenlijke kosten voor de werkorganisatie Duivenvoorde iets meer dan 25 miljoen euro op jaarbasis, dus voor Voorschoten en Wassenaar samen.

Ruim vijf jaar later blijkt dat de kosten van de organisatie met 4 miljoen euro zijn gestegen.  In 2018 zijn de kosten van de werkorganisatie begroot op 29 miljoen euro. Het CDA is niet gelukkig met deze toename van kosten. Er wordt hard gewerkt maar de werkorganisatieorganisatie is nog te weinig efficiënt. Aan de stijging van kosten liggen een aantal reden ten grondslag. Een ervan is de verbetering van de automatisering. Eerder heeft de Rekenkamer aangeven dat de werkorganisatie een gedegen plan moet hebben waarin staat hoe de organisatie omgaat met ICT-voorzieningen. Door de nieuwe privacy wetgeving moet de ICT-infrastructuur bijvoorbeeld goed zijn beveiligd. De kosten van de ICT-infrastructuur voor de werkorganisatie stijgen met bijna een half miljoen per jaar. Uit de begroting van de werkorganisatie 2018 blijkt voorts dat men aan de Wassenaarse zijde van de werkorganisatie anders wil gaan werken. ' Meer met mensen, minder met papier' wordt dit genoemd. Naar verwachting levert dit voor Wassenaar vanaf 2021 een besparing op van 360.000 euro per jaar. Uit de begroting blijkt dat dit voordeel voor Voorschoten niet wordt verwacht, dat verbaast het CDA omdat de ene helft van de werkorganisatie niet  efficiënter kan werken dan de andere helft. De CDA-fractie vindt dat de werkorganisatie Duivenvoorde ook echt moet gaan werken als één organisatie. We moeten samen optrekken, samen werken aan een betere organisatie. De bestuurskrachtmeting laat zien dat dit dringend nodig is. Het CDA is daarom blij met de door het college aangekondigde reorganisatie van de werkorganisatie. Het CDA gaat er vanuit dat de kosten van werkorganisatie op korte termijn zullen dalen, en dat de dienstverlening aan burgers en ondernemers verder zal verbeteren.”

Voorschoten - (ingezonden) Ieder jaar is op de zaterdag voor Moederdag het CDA in het dorpscentrum om rozen uit te delen. Een mooi gebaar en ook dit jaar was het weer een groot succes. De honderden witte rozen waren binnen 2 uur uitgedeeld.
 
René Zoetemelk: “We zetten ieder jaar, de dag voor Moederdag, moeders van Voorschoten in het zonnetje met een prachtige roos met mooie positieve boodschap. Daarbij vragen we ook gelijk of onze dorpsgenoten actief willen worden bij het CDA want medestanders die geven om Voorschoten zijn altijd welkom.”
 

Voorschoten - (ingezonden) Dat de reeds maandenlang geplande geplande armoede-conferentie  van 31 mei a.s.  geen doorgang kan vinden, heeft bij de CDA raadsfractie van Voorschoten niet alleen teleurstelling, maar ook vragen opgeroepen.  De conferentie zou ook ruimte bieden aan een discussie over de Klijnsma gelden.
 
“Hoe kan het nu dat een al  zo lang tevoren geplande bijeenkomst over een zo belangrijk thema als “armoede” op een laat moment moet worden verschoven? Dit  zonder dat een nieuwe datum in zicht is?”
 
Het CDA Raadslid Cees Bremmer toonde zich zeer hiermee zeer ongelukkig in een discussie met de kersverse nieuwe wethouder Nanning Mol.
 
Bremmer wilde “het feestje van zijn benoeming die zelfde avond overigens beslist niet verstoren”. Maar hij  vond het bericht van afgelasting van de armoede-bijeenkomst  te ernstig, om dit niet in de raadsvergadering zelf aan de orde te stellen. Daarbij komt dat in Leidschendam-Voorburg deze bijeenkomst wel door gaat.
 
De belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) wilde om reden van privacy niet meewerken om aan de gemeente Voorschoten zonder meer de gevraagde gegevens te verstrekken. En uitsluitsel van de BSGR, wanneer het verzoek van Voorschoten tot het aanleveren van gegevens wel gehonoreerd kan worden, valt niet op korte termijn te verwachten, aldus het College van Voorschoten. Dit staat te lezen in een brief van het College aan de gemeenteraad n.a.v. de door het CDA gestelde vragen.
 
Opmerkelijk  en onbevredigend is, aldus Bremmer, dat de gemeente die zelf eén van de keten-partners is bij de bescherming van de privacy van burgers zich kennelijk niet of niet voldoende realiseert, dat er “niet zo maar” bij  andere partners gegevens kunnen  worden opgehaald.
 
Wethouder Mol, opvolger van Inge Nieuwenhuizen, zegde Bremmer toe zich sterk te maken dat het uitstel  van de conferentie zo kort mogelijk zou zijn. En ook zal in commissie-verband deze discussie, die nog meer vragen opriep, een vervolg krijgen.
 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Lees verder....