CDA

Politiek actief zijn in je eigen dorp vindt Mark van Oostrum een voorrecht. “Je wilt, als raadslid, Voorschoten,  samen met  andere partijen, mooier maken, ‘beter’ maken voor de inwoners, voor je kinderen die hier opgroeien. Diverse thema’s hebben mijn bijzondere belangstelling: gezonde financiën. We maken stappen in de goede richting, op weg naar herstel en op weg naar nieuw vertrouwen. Belangrijk thema is ook Burgerparticipatie.  Besluiten van het college en de raad moeten breed gedragen zijn, en in goede samenspraak met de inwoners tot stand komen. De overheid is er voor de burger, niet andersom. Ik vind het zeer belangrijk dat Voorschoten beschikt over moderne sportvoorzieningen en onderwijsaccommodaties. Zonder voorzieningen geen sport en geen onderwijs. Als raadslid zal ik me ervoor inzetten dat Voorschoten in dergelijke voorzieningen blijft investeren.” 

Lees verder...

Het Oranjefonds organiseert 9 en 10 maart 2018, samen met duizenden organisaties de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in Voorschoten zijn er meerdere acties waarvoor vrijwilligers hard nodig zijn. De ontdektuin bij de bibliotheek gezelliger maken, high tea en optreden geven bij Florence Adegeest, De natuurspeeltuin klaar maken voor de lente, klussen bij de kinderboerderij, de tuin van Stichting Voorschot lente klaar maken, dat is een greep uit de activiteiten waarvoor vrijwilligers gezocht worden. Het CDA Voorschoten heeft zich inmiddels aangemeld voor meerdere activiteiten.

Lees verder...

Voorschoten - Onlangs is de historische grenspaal uit 1802, die de oude grens tussen Wassenaar en Voorschoten in de berm van de Westelijke Ventweg van de A44 markeerde, tijdelijk verplaatst. De reden is de aanleg van de Rijnlandroute. Nu staat de grenspaal op een plek langs het fietspad tussen Wassenaar en Leiden. Het is de bedoeling dat deze na realisatie van de Rijnlandroute ongeveer wordt teruggeplaatst op de oude plek.

Lees verder...

Voorschoten - René Zoetemelk:  ”De gemeenteraad heeft bij de begrotingsbehandeling van 2018, eind 2017, moeilijke beslissingen moeten nemen om tot een structureel sluitende begroting te komen.  Om onder het preventief toezicht van de provincie uit te komen konden er in de begroting geen wijzigingen worden  aangebracht omdat dit zou betekenen dat Voorschoten de regie op de toekomst zou verliezen en de Provincie zelf zou ingrijpen. Pijnlijke bezuinigingen op voor Voorschoten belangrijke voorzieningen zijn hiervan het gevolg, waarbij het stopzetten van de subsidie op het zwembad het meest in het oog springt. Binnen de door het college gepresenteerde begroting zijn we op zoek gegaan naar ‘nieuw geld’, om daarmee de vervelende bezuinigingen op onze voorzieningen om te keren of te verminderen.”

Lees verder...

Voorschotren - Mark van Oostrum: Onder leiding van de Pvda (staatssecretaris Martin Van Rijn) heeft een grote bezuinigingsoperatie op zorg plaatsgevonden, de zogenaamde kanteling of decentralisatie in het sociaal domein. Dat leidde niet alleen tot een aanhoudende, nog immer voortdurende administratieve chaos op het gebied van declareren, maar helaas ook tot forse bezuinigingen op verzorgingstehuizen.

Lees verder...

Voorschoten - “Wijkambassadeurs  opleiden en aanstellen als instrument voor versnelling van het wijkgericht verduurzamen van woningen. En woningeigenaren in dat kader actief benaderen.

Die bij motie vervatte oproep van CDA en Groen Links aan College en Raad van Voorschoten bevatte een pleidooi om te onderzoeken hoe wijkambassadeurs een actieve en intermediaire rol kunnen spelen bij wijkgerichte verduurzaming. De oproep kreeg unanieme ondersteuning van de andere fracties in de gemeenteraad.

Lees verder...

Voorschoten - René Zoetemelk: “De titel van het verkiezingsprogramma van het CDA verwijst naar het rijke verleden van Voorschoten en naar de toekomst. Niets is permanenter dan verandering. We moeten beter worden, meer samenwerken met de buurgemeenten en er voor zorgen dat we de wettelijke taken als gemeente goed uitvoeren. Daarnaast zijn we dienstverlener naar inwoners en ondernemers.

Lees verder...