CDA

De gemeenteraad sprak dezer dagen uitvoerig over de plannen tot  de bouw  van ca 130 woningen op het  huidige terrein van  het Intratuin-complex  aan de Leidseweg Noord. Intensieve gesprekken over deze plannen leidden onlangs tot  overeenstemming met ontwikkelaar Synchroon. De plannen behelzen een herontwikkeling van het Intratuin-terrein, met tevens de mogelijkheid voor de aanleg van een nieuwe 50 km weg. Op deze wijze wordt  qua verkeer zo ook het noordelijk gedeelte van de huidige Leidseweg Noord ontlast.

Lees verder...

CDA Fractievoorzitter René Zoetemelk:  De persberichten vliegen om je oren. Positieve berichten van het college en coalitie. Kritische berichten vanuit de oppositie.  Maar de waarheid ligt dit keer echt in het midden. Er is in de vorige raadsperiode een goed fundament gelegd voor een gedegen nieuw financieel beleid in Voorschoten. Dat was nodig om Voorschoten weer bestuurskrachtig te maken.

Lees verder...

“De overheid raakt steeds verder uit het zicht van burgers. Vaak zie je dat enkele gemeenten samen een organisatie opzetten die het werk uitvoeren Of dat  dienstverlening wordt overgeheveld naar particuliere instanties. Decentralisatie, de overheveling van taken van het rijk naar lagere overheden,zoals gemeenten zou de afstand tussen burger en overheid moeten verkleinen.

Lees verder...

Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland is bekend. De komende vier jaar zetten CDA, VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks en PvdA zich in om Zuid-Holland beter te maken. “Elke dag beter”, zo luidt de titel van het coalitieakkoord. Het CDA is verheugd met het resultaat van de onderhandelingen.

Lees verder...

Voor de CDA-fractie is behoud van het zwembad het Wedde steeds hoofdpunt van beleid. In het verkiezingsprogramma “Meer dan ooit Voorschoten” 2018-2022, staat dit letterlijk zó verwoord. “Het CDA zal zich maximaal inzetten om het zwembad ook na 2020 te behouden voor Voorschoten. Vele jongere inwoners leren er zwemmen, senioren en anderen werken er aan hun conditie. En bovendien vervult het bad inmiddels ook een belangrijke sociale functie in de ontmoeting van veel Voorschotenaren.

Lees verder...

Raadslid Mark van Oostrum: “Het CDA vindt voorschoolse educatie erg belangrijk. Jonge kinderen worden in staat gesteld om met eventuele motorische, cognitieve of taalachterstand een goede start te maken later op de basisschool. Vanaf 2019 ontvangt Voorschoten voor het eerst geld voor voorschoolse educatie. Dit is het gevolg van herverdeling van het onderwijsmiddelen tussen grote steden en kleinere gemeenten. Met ingang van 2019 ontvangt voorschoten 150.000 euro per jaar.”

Lees verder...