In maart 2020 is besloten het plan voor de herontwikkeling van het terrein Segaar/Arsenaal te heroverwegen. Naar aanleiding van het participatieproces, de commissiebehandeling in februari 2020 en de vragen uit de raad heeft de gemeente zich opnieuw gebogen over het plan voor de herontwikkeling. Dit heeft geleid tot een herijking van het ruimtelijk plan. Het resultaat van deze herijking wordt op 10 december 2020 aan de raad voorgelegd.Aangepaste variant, zelfde fundament

Met de herijking wil de gemeente zoveel als mogelijk recht doen aan alle belangen die spelen. Het aangepaste ruimtelijk kader dat hieruit voortkomt, zet in op een balans tussen woningbouw, behoud van hoogwaardig groen, mogelijkheden op natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen én een verdienpotentieel op Arsenaal. De basis van de aangepaste variant is nog steeds het coalitieakkoord en de opgave om woningen te realiseren. In deze variant is meer gezocht naar een optimale verhouding van betaalbare en sociale woningbouw, voldoende groen en duurzaamheid.

Wethouder Paul de Bruijn verklaart waarom er nu een aangepast voorstel ligt: “Gezien de discussie in de commissie Wonen, Ruimte & Groen in februari 2020, alle vragen in de raad en de schriftelijke reacties van belanghebbenden (omwonenden en ontwikkelaar) heb ik aangegeven het raadsvoorstel zoals dat voorlag in de commissie niet één op één door te willen zetten. Er is gezocht naar meer balans tussen alle belangen die spelen. Dit betekent niet een fundamenteel andere koers, maar wel dat het voorgenomen besluit opnieuw zorgvuldig bekeken is.”
Indien de raad akkoord gaat met het aangepaste voorstel, start de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en de voorbereiding van het bestemmingsplan in 2021.

Informatie
Meer informatie, uitwerking van het participatieproces en achterliggende onderzoeken zijn te vinden op www.voorschoten.nl/arsenaal.
 
Back To Top