Dat stelde CDA fractievoorzitter Rene Zoetemelk in de recente raadsvergadering over de Kadernota 2021, die kaders aangeeft voor de dit najaar te behandelen gemeentelijke begroting 2021. Hij deed dit met twee bedoelingen. Hij wil dat de gemeente meer ruimte geeft aan initiatieven uit de samenleving. “Voorschoten is groot en mooi geworden door een nauwe samenwerking tussen burger, ondernemers en het gemeentebestuur. Voor kwaliteit en groei heb je elkaar nodig.”

Tweede reden is om het 405 jarig bestaan van Voorschoten als bestuurlijk zelfstandige gemeente te vieren. “In 1615 werd voor het eerst in het fraaie Ambachts- en Baljuwhuis, waarvan het CDA vindt dat het in gemeentelijk bezit moet blijven, recht gesproken.” Dat ‘vieren’ maakte Zoetemelk concreet met het de aanwezigen aanbieden van een fraaie taart, waarop het historisch erfgoed uit de Voorstraat duidelijk zichtbaar was.

“Je werkt niet bij Voorschoten, je bent Voorschoten!” Was een tweede kernachtige uitspraak. Dit nar aanleiding van het recente besluit weer een eigen ambtelijke beleidsorganisatie op te bouwen. Zoetemelk complimenteerde het college hiermee vanuit de vaste overtuiging dat gemeentebestuur en ambtenaren midden in de Voorschotense samenleving behoren te staan en consistent zijn in gedrag en serviceverlening. “Voorschoten is gebaat bij een dienende organisatie die echt weet wat er in onze gemeenschap speelt.”

Het CDA vond het opvallend dat deze Kadernota met veel open posten vooral onzekerheid uitstraalt. “De financiële vooruitzichten zijn bepaald niet rooskleurig. De CDA-fractie kijkt daarom met spanning uit naar de komende begrotingsbehandeling.”  Hij sprak daarbij de hoop uit dat de rijksoverheid nu eens over de brug komt met extra financiële middelen. “Alle Gemeenten hebben het moeilijk door de decentralisatie van taken die gepaard gaat met gebrek aan middelen, de beperkte omvang van het gemeentefonds en de Coronacrisis. Voorzieningen staan steeds meer onder druk, terwijl die juist iets ‘zeggen’ over de staat van het land, de provincie en de gemeente. Want wat is welzijn zonder voorzieningen?”

Het CDA bepleitte een onderzoek naar alternatieve kostendragers voor de nieuwbouw van de Fortgensschool omdat uit de kadernota blijkt dat flink minder geld is uitgetrokken voor de geplande nieuwbouw. Ook bepleit het CDA een actievere opstelling bij het ondersteunen van initiatiefnemers voor het ondergronds brengen van resterende hoogspanningskabels.

Tot slot vroeg het CDA een onderzoek naar het dimmen van de openbare verlichting om geld te besparen en voor andere doelen in te zetten. Op al deze punten kreeg Zoetemelk bijval vanuit andere fracties.

 
Back To Top