Voorschoten - In Museum Voorschoten is van 31 januari tot en met 17 mei een bijzondere tentoonstelling te zien: 'Droge voeten, waterbeheer in Voorschoten en omgeving'.

Ons mooie en historische Voorschoten ligt midden tussen een groot aantal polders. ln de tentoonstelling komt de geschiedenis van deze polders uitgebreid aan de orde. Er is gebruik gemaakt van de digitale kaartencollectie die het Hoogheemraadschap Rijnland ter beschikking heeft gesteld. De ontwikkeling van de bemaling van de polders door paarden- en windmolens, stoom- en dieselgemalen en de hedendaagse geautomatiseerde elektrische installaties worden getoond, evenals modellen van waterwindmolens.

Bijzondere aandacht is er voor het gerenoveerde dieselgemaal De Vereeniging (1877). Dit vaak onderbelichte gemaal is industrieel erfgoed en ligt op Voorschotens grondgebied. Maar ook de boezemwateren spelen een rol in deze tentoonstelling, met name gaat het dan over de Vliet en de Oude Rijn. Ook besteden we aandacht aan de uitwateringssluizen bij Katwijk waar het water, afkomstig uit ons gebied, op het buitenwater wordt uitgeslagen.

ln deze tentoonstelling krijgt het Kustwerk Katwijk een prominente plaats omdat de verbetering van deze zwakke schakel in onze kustverdediging van cruciaal belang is voor onze 'droge voeten'. De werkzaamheden zijn bijna afgerond en het informatiecentrum in Katwijk is per 1 januari 2015 gesloten. Een groot deel van het daar aanwezige tentoonstellingsmateriaal is voor ons museum beschikbaar gekomen.

Daarnaast wordt de Deltaviewer opgesteld; een interactief computerprogramma over Nederland leeft met water. Dit programma heeft een hoge educatieve waarde. Het geeft aan wat precies onze problemen zijn op het gebied van water en hoe oplossingen op verschillende regio's uitwerken.

Ook over de hedendaagse moderne waterhuishouding is veel te vertellen. We doen dat aan de hand van het project Watergebiedsplan Zuidgeest. In dit plan (van de polders langs de Vliet tot aan zee) is uitgezocht waar de knelpunten zijn en hoe deze op te lossen. De meeste maatregelen vinden plaats in polders in agrarisch gebied, maar soms ook in de bebouwde kom. De maatregelen hebben betrekking op de beperking van wateroverlast, het toekomstbestendig maken van de watersystemen, het vaststellen van het waterpeil in de polders en het vergroten van de waterberging.

In ontwikkeling is een aantal evenementen die alle betrekking hebben op deze tentoonstelling. Volg dus onze website www.museumvoorschoten.nl en de locale nieuwsbladen.

 
Back To Top