Afgelopen donderdag werd een jarenlange discussie over de bouwplannen bij Segaar afgesloten. Lange tijd zochten betrokkenen naar een mogelijkheid voor extra woningbouw plus gemeentelijke inkomsten door ook het ernaast gelegen Arsenaal mee te ontwikkelen zonder dat dit ten koste zou gaan van al het groen. Toen dit onmogelijk bleek ontstond een patstelling. Daar is nu, met brede steun in de raad, een einde aan gemaakt.

Het voorstel voor een kader dat wethouder De Bruijn afgelopen donderdag aan de raad voorlegde is een afgewogen compromis om deze ingewikkelde puzzel op te lossen. Hierin blijft het Arsenaal weliswaar niet volledig groen, maar wordt het wel in veel mindere mate bebouwd dan in eerdere plannen. “Voor het volledig groen houden van Arsenaal was onvoldoende steun, maar in dit voorstel komt er wel veel hoogwaardig groen”, zegt raadslid Joop Bos van GroenLinks. “Bovendien zal er op zowel Segaar als Arsenaal op een natuurinclusieve manier gebouwd worden, waardoor de kwaliteit van het groen in het hele gebied een impuls krijgt.”

Van de op te leveren woningen zal de helft in het goedkope segment zijn, waaronder sociale huur. In de kaders zoals nu zijn vastgesteld kunnen extra woningen worden gerealiseerd en ontvangt de gemeente een behoorlijke bijdrage voor de vele investeringen die ons dorp nog moet maken. “Juist vanwege de belangentegenstellingen vindt de VVD dit een heel elegant voorstel. De verschillende belangen, wensen en uitgangspunten worden met dit plan veel beter met elkaar in balans gebracht dan bij eerdere voorstellen. Er is aandacht voor de benodigde woningbouw, voor groen en ook het financiële belang van de gemeente wordt niet vergeten,” aldus VVD-raadslid Bart Lavrijsen. Alles bij elkaar een voorstel waar iedereen in heeft moeten leveren, maar waarin wel alle belangen gewogen zijn.

“Ook mijn partij is blij dat we nu tot een oplossing zijn gekomen,” beaamt Jolien Schroot,  woordvoerder voor D66. “We hebben bij het college aangedrongen dat zij de relatie met de omwonenden herstelt en aandacht heeft voor hun zorgen over andere de waterhuishouding, de verhuizing van de woonwagenbewoner en de bestemming van de verkoopopbrengst. Iedereen is het er over eens dat het participatieproces beter had gemoeten. Dat proces kunnen we niet ongedaan maken maar het plan kan nu wel uitgewerkt worden. Wij zien graag dat college en omwonenden het gesprek met elkaar blijven voeren.”

Tijdens de raadsvergadering werden door verschillende partijen nog twee extra kaders meegegeven. Zowel een motie om de beschermde bomen op het Arsenaalterrein zoveel mogelijk te ontzien, als een motie om bij de inrichting van het gebied rekening te houden met het Politiekeurmerk Veilig Wonen konden rekenen op brede steun in de gemeenteraad. Op basis hiervan kan gewerkt gaan worden aan een concreet ontwerp. De coalitie is ervan overtuigd dat hierdoor niet alleen in een deel van de vraag naar woningen in ons dorp wordt voorzien, maar dat dit uiteindelijk ook een verrijking van dit deel van de Leidseweg zal zijn.

 
Back To Top