Politie algemeen

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Hoe wil Voorschoten omgaan met omvangrijke milieuvraagstukken als het bevorderen van klimaatrobuustheid en de overstap naar een duurzame energievoorziening? Dit staat te lezen in de voorlopige versie van het milieubeleidsplan dat het college van B&W heeft vastgesteld.

Het college ziet de voorlopige versie van het ‘Milieubeleidsplan, visie op energie en klimaat’  als een breed parapluplan met gezamenlijke milieudoelen waar we in Voorschoten met de hele gemeenschap voor staan. Alleen als inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente de krachten bundelen, kan het doel worden bereikt: een schoon, groen en duurzaam Voorschoten voor iedereen.

De voorlopige versie van het ‘Milieubeleidsplan, visie op energie en klimaat’ wordt eerst ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 20 mei is de behandeling in de raadscommissie Wonen Ruimte & Groen. Op 11 juni neemt de gemeenteraad een besluit om het plan voor inspraak vrij te geven. In de daaropvolgende 4 weken kan iedereen elektronisch zijn zienswijze geven op het milieubeleidsplan. Het is in te zien op www.voorschoten.nl/gemeenteraad.

Op basis van deze visie op energie en klimaat, wordt een uitvoeringsplan opgesteld. In dit  uitvoeringsplan houdt het college rekening met de uitkomsten van de online flitspeiling die in februari is gehouden. De resultaten maken inzichtelijk op hoeveel instemming bepaalde milieumaatregelen kunnen rekenen. De voorkeuren van de inwoners zijn van belang voor de opstelling van het uitvoeringsprogramma. Omdat de gemeentelijke middelen beperkt zijn, moeten hier keuzes worden gemaakt. 

Iedereen levert een bijdrage

De wettelijke inspraakperiode is tevens het beginpunt van een burgerparticipatieproces met onze inwoners, belangengroepen, bedrijven en instellingen. Samen stellen we een uitvoeringsprogramma op waarin iedereen een bijdrage levert aan het verder verduurzamen van Voorschoten. Intussen is het dorp is al actief bezig met verduurzaming. Voorbeelden zijn de verduurzaming van het bedrijventerrein Dobbewijk, maatregelen in de openbare ruimte zoals ledverlichting bij lantaarnpalen, laadpalen voor elektrisch rijden en milieuvriendelijk groenbeheer zodat bloemen en bijen terugkomen. Daarnaast tonen inwoners belangstelling voor het isoleren van woningen, de aanleg van zonnepanelen, en zijn een aantal inwoners actief als energieambassadeur. En als iemand de fiets of het openbaar vervoer pakt in plaats van de auto helpt dat natuurlijk ook. 

 

 

Nu u tot hier bent gekomen:

Voorschoten Online wordt beheerd door vrijwilligers, dag in en dag uit. Dit allemaal met passie om jullie te informeren en de passie met alles wat met Voorschoten te maken heeft. Dit doen we via deze website en social media Facebook en Twitter en een beetje op Instagram.

De website wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven en instanties met ons kennis en kunde mogen doen.

Helaas is het grootste gedeelte van de nevenactiviteiten nog steeds door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee de inkomsten ten behoeve van deze website.

Maar we willen wel graag met deze website doorgaan, u wilt dat toch ook?

Helpt u ons daarom een beetje?

Doneren kan op de volgende manieren:

Via ons rekeningnummer
NL50ABNA0538931272
t.n.v. VOLmedia V.O.F. o.v.v. donatie Voorschoten Online
Via een Tikkie
of doneer via Ideal (klik)

Alvast bedankt wanneer u een donatie doet.

Wil je adverteren? Kijk hier voor de mogelijkheden.....

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....