Voorschoten – De bewoners van de Dobbewijk vinden dat de gemeente zich consequent niet aan de afspraken met de buurt houdt. De afspraken in het bestemmingsplan, waarover maar liefst 10 jaar is gesproken, worden een voor een verbroken. In het raadsspreekuur gaf Wim ter Keurs namens de Buurtvereniging een overzicht van de problemen waarbij hij het college en de raad opriep zich aan het onherroepelijke bestemmingsplan te houden.

Ten eerste vertelde hij de commissieleden over het heien in de wijk begin juni. Dat begon zonder enige waarschuwing, waardoor zo’n 10 à 15 huizen in de wijk ernstige tot zeer ernstige schade hebben opgelopen. Van één huis moest de gevel zelfs worden gestut. De bewoners stellen de gemeente mede aansprakelijk, omdat de gemeente de aannemer niet aan de vergunning-voorwaarden heeft gehouden.

Groenstrook
Verder was afgesproken dat de groenstrook achter de huizen aan de spoorkant van de Donklaan een een collectieve ruimte voor de bewoners zou worden. Maar eigenaar Hoogvliet heeft het groen aan de bewoners te koop aangeboden. Enkelen zijn hierop ingegaan en een bedrijf heeft de rest opgekocht. Ter Keurs wijst er fijntjes op, dat een onherroepelijk vastgesteld bestemmingsplan niet alleen voor de burger maar ook voor de overheid juridisch bindend is en dat overtreding van het plan een economisch delict is.

Raad van State
Een maand geleden heeft de buurtvereniging een handhavingsverzoek gedaan bij de gemeente. Antwoord is uitgebleven. Ter Keurs stelt nu een ultimatum. Als de gemeente niet binnen twee weken aan het verzoek gehoor geeft, stapt de vereniging naar de Raad van State.

Karwei
Ook wat betreft de komst van Karwei wil de buurtvereniging dat de gemeente zich aan het bestemmingsplan houdt. Daarin staat duidelijk, dat er in de Dobbewijk geen detailhandel bij mocht komen. Voor de al langere aanwezige autobedrijven is een uitzondering gemaakt, maar meer zou niet worden toegestaan.

Communicatie
GroenLinks had het onderwerp geagendeerd voor de agenda van de commissie Wonen, Ruimte en Groen donderdagavond en daar werd al snel geconstateerd dat er veel misloopt in de Dobbewijk. Wethouder Inge Nieuwenhuizen begon met te zeggen dat er zoveel mogelijk gecommuniceerd wordt, maar zegde tegelijkertijd toe binnen twee weken weer in gesprek te gaan.

Wethouder
Over het heien gaf zij aan dat de gemeente alleen een aanbeveling kan doen. Dat is in dit geval ook gebeurd ‘maar meer kunnen wij niet doen. De keus is aan de aannemer.’ De aansprakelijkheid voor de schade ligt dan ook bij de aannemer volgens de wethouder. Maar daar kwam ze niet helemaal mee weg. De commissieleden vonden dat de gemeente had moeten handhaven en eisten dat dit in de toekomst beter geregeld wordt. Volgens de buurtvereniging had er niet eens met heien begonnen mogen worden als de gemeente de aannemer aan de vergunningsvoorwaarden had gehouden.

Daarnaast vroegen de commissieleden zich af of Karwei niet beter op een andere locatie kan worden gevestigd zoals onder andere de Roucooplaan. Volgens de wethouder ligt er alleen nog een verzoek van de bouwmarkt. Er is nog geen besluit genomen en ze gaat er van uit dat ook deze locatie meegenomen wordt, maar bevestigen kon ze dat niet.

Fout
Ook de groenstrook bij de Donkwoning was onderwerp van gesprek. Afgesproken was dat er langs de nieuwe rondrijroute een groenstrook zou komen ter afscherming van dit (op één na oudste) monument van Voorschoten, maar intussen ligt de nieuwe weg zo dicht tegen de sloot tussen het terrein van de gemeente en dat van de Donkwoning dat een groenstrook daar onmogelijk is geworden. Vooral het CDA maakte zich daar erg boos over. “Hoe heeft het zo fout kunnen gaan”, vroeg Esmée van Herk zich af. Veel werden de commissieleden niet wijzer, want de wethouder mocht geen uitleg geven omdat er nog een bezwaarprocedure loopt. De wethouder hoopt wel oprecht er met de bewoners uit te komen.

Wim ter Keurs
“In de commissievergadering werd veel nadruk gelegd op verbetering van de communicatie met de wijk, maar daar hebben we helemaal geen behoefte aan, al zullen we uitnodigingen van de gemeente zeker niet afslaan”, zegt Wim ter Keurs in een reactie. “Waar we wel behoefte aan hebben is aan een gemeente die ons behoorlijk informeert en zich aan de afspraken houdt. Het valt ons wel steeds moeilijker om achting op te brengen voor een gemeente die zo verbijsterend onprofessioneel is, die zo vaak de waarheid geweld aan moet doen om het eigen falen toe te dekken en die zoveel nadruk op een betere communicatie legt alsof het niet om het eigen gestuntel gaat."

 
Back To Top