Politiek PVDA

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Op 7 november is de begroting 2020 vastgesteld. In de gemeenteraad waren veel positieve verhalen over de begroting. De fractievoorzitter van de PvdA, Ad de Graaf,  deelt die niet. Bij belangrijke onderwerpen zoals (sociaal) wonen en energietransitie is weinig voortgang, terwijl de ambities hoog waren. Ook in financieel opzicht zijn wij kritisch. Klopt het wel dat de begroting structureel sluitend is als het eigen vermogen de komende jaren met 6 miljoen daalt en de schulden toenemen?

In Voorschoten worden weinig woningen gebouwd  en zeker niet voor jongeren of mensen met een smalle beurs, hoewel  het college 25% sociale woningbouw beloofde. Eerst zouden we voor 1 juli  horen hoe dit wordt gerealiseerd.  Daarna is 1 november genoemd. Nu wordt gesproken over december.

Sociale woningbouw komt er niet vanzelf. De PvdA wil een actiever beleid van het college dat  ontwikkelaars en corporaties uitdaagt te gaan bouwen. Waarom laat Starrenburg 3 zo lang op zich wachten?  En waar komen die 25% sociale huurwoningen?  In Roosenhorst en Beresteijn in ieder geval niet.

De energietransitie is een tweede  speerpunt van dit college.  In 2018 is ons een energieneutraal Voorschoten in 2030 beloofd.  Anderhalf jaar later tasten we nog in het duister hoe het college dit gaat doen.

De begroting 2020 heeft hiervoor geen extra middelen vrijgemaakt.  In antwoord op een vraag van de PvdA schrijft het college dat in de Kadernota 2021 zal staan hoeveel geld er is voor het uitvoeren  van het (nog onbekende)  Milieubeleidsplan. Dan is tweeëneenhalf jaar van deze collegeperiode verstreken.  En een energieneutraal Voorschoten nog ver weg.

Tenslotte de financiën. Het college schrijft dat de gemeente niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt:  “de begroting is structureel sluitend”. Maar dat kun je met een grote korrel zout nemen. Eerst wordt 2.7 miljoen uit de reserves gehaald om vervolgens 7 ton over te houden. Ook zijn sommige uitgaven niet in de begroting opgenomen.  Eén week na de begrotingsbehandeling  vraagt het college om 340.000 euro extra voor de invoering van de omgevingswet.  

Over de langere termijn is de situatie minder florissant dan het lijkt. Het eigen vermogen van de gemeente daalt met 6 miljoen van 2019 tot 2023. De PvdA wil dat wordt onderzocht hoe je de  ontwikkeling kunt ombuigen waarbij je in een reeks van jaren  inteert op je vermogen en de schulden toenemen. Andere oppositiepartijen steunden dit voorstel .  Na een felle discussie stelde de burgemeester voor hierover binnenkort te gaan praten.