De actuele coronacijfers in Voorschoten vindt u hier......

Een samenwerkingsverband van tien gemeenten heeft afgelopen periode hard gewerkt aan een Regionale Omgevingsagenda.  Dat is een regionale visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Hoe kunnen wonen, werken, economie, duurzaamheid en landschapsinrichting  met elkaar in evenwicht worden gebracht? De raadscommissie Wonen, Ruimte en Groen van de gemeenteraad was positief. Het voorstel van de PvdA om het landschap van Duin, Horst en Weide een belangrijke plaats te geven als groene oase tussen Leiden en Den Haag wordt door alle partijen gesteund.  

Lees verder...

Begin dit jaar presenteerde wethouder de Bruijn (VVD) zijn eerste gedachtes over een nieuwe  economische agenda. Er zijn toen elf globale thema’s opgesomd zoals groeisectoren lokale economie, toerisme en recreatie, duurzaamheid, versterking winkelgebieden. Die moeten nu worden uitgewerkt in een echte economische agenda. De PvdA doet de wethouder concrete voorstellen voor deze agenda met als motto  ‘Aan de slag’.

Lees verder...

Op 9 juli bespreekt de gemeenteraad de Kadernota 2021. Dat is een document van het college B&W waarin staat wat hij belangrijk vindt, waarvoor geld wordt vrij gemaakt en waarvoor niet. Belangrijke voorstellen van de oppositie zijn terzijde geschoven. “De coalitie van GroenLinks, D66 en VVD maakt andere politieke keuzes”,  aldus Ad de Graaf (PvdA). “Jammer omdat het belangrijke onderwerpen zijn die veel burgers direct raken”.  

Lees verder...

Op 9 juli praat de gemeenteraad met B&W over de speerpunten van beleid in de komende jaren. Waar richten we ons op? Hoe doen we dat dan? Hebben we er geld voor? Eén van de uitdagingen gaat over een levendig centrum. Belangrijk voor een vitaal Voorschoten en belangrijk voor werkgelegenheid.

Lees verder...

Op initiatief van de PvdA heeft de gemeenteraad op 14 mei met grote meerderheid een motie aangenomen, waarin het college wordt gevraagd Voorschoten aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’: een groep van meer dan 100 (oud-)politici, hulporganisaties, wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van kerken en moskeeën en gemeenten die gezamenlijk het kabinet oproepen om alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren. Alleen de VVD stemde tegen.

Lees verder...

Na het aftreden van wethouder Lamers op 5 maart j.l. lazen we in een persbericht van GroenLinks en in de media dat er te weinig steun in de Voorschotense gemeenteraad zou zijn voor ingrijpende keuzes op het gebied van milieu, energietransitie en verduurzaming. Maar hoe kan dat worden gezegd als de gemeenteraad hierover nog helemaal geen plannen van het college heeft ontvangen? Is het de Raad die de wethouder in de steek heeft gelaten of is het de coalitie van VVD, GroenLinks en D66?

Lees verder...

Op 5 maart meldt wethouder Cramwinckel in het Leidsch Dagblad dat de onderhandelingen over verkoop gaande zijn. De intentie is om eruit te komen, aldus de wethouder, maar dat is nog niet zeker. De eigenaar van Floris V neemt hier een voorschot op en plakt op de deur: “In verband met de voorbereidingen voor de renovatie van het Ambachts- en Baljuwhuis en de verbouwing van ons restaurant tot Boutique hotel Floris V, zijn wij voor onbepaalde tijd gesloten”. Een poging voldongen feiten te creëren, aldus de PvdA.

Lees verder...

Er is niet alleen behoefte aan meer woningen, maar ook aan meer variatie in woningtype. Wouter Bos, voorzitter van de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’, voorspelt dat “ouderen in de toekomst meer moeten bijdragen aan aangepaste leefomstandigheden. Over tien jaar zijn er zoveel ouderen dat een op de vier Nederlanders in de zorg moet werken. We moeten bedenken hoe we minder een beroep doen op betaalde krachten. Dat kan als mensen vaker voor zichzelf en voor elkaar zorgen”.

Lees verder...

De afgelopen weken leek het dat het college van B&W een besluit had genomen om nieuwe horeca in de Voorstraat 38 toe te staan. In de vergadering van de gemeenteraad van 12 december bleek dat dit niet zo te  zijn. Het college heeft alleen besloten de aanvraag voor een nieuwe horecavoorziening in behandeling te nemen.   

Lees verder...

Eind 2018 besloot is besloten tot het invoeren van kostendekkende en dus veel hogere tarieven voor de  huur van gemeentelijke accommodaties door verenigingen. Deze verhoging moest plaatsvinden omdat Voorschoten anders in strijd met landelijke regels zou zijn.  Tegelijkertijd is besloten verenigingen hiervoor financieel te compenseren. De invoering van de huurverhoging is 1 januari 2020, maar de verenigingen zitten in onzekerheid en zijn ongerust. De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan wethouder Cramwinckel.

Lees verder...

Actuele cijfers corona Voorschoten

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....