Omwonenden van de toekomstige wijk Starrenburg III willen graag weten welke maatregelen worden genomen om ‘overlast’ tijdens de realisering van de wijk zoveel mogelijk te voorkomen. De fractie van ONS Voorschoten heeft hun vragen aan het college voorgelegd. In twee berichten publiceert de fractie de (ingekorte) antwoorden.

Vraag 1
Komt of komen er naar Starrenburg III tijdelijke toegangswegen die gebruikt worden om bouwmaterialen aan te voeren. Indien neen, welke maatregelen wil het college bevorderen –bij voorbeeld over het water- om overlast via de bestaande wegen tegen te gaan en/of kan het college die afdwingen?
Antwoord 1

•    De bouwroutes voor de bouw van Starrenburg III zijn nog niet bepaald. Met de ontwikkelaars worden nog afspraken gemaakt. Onderzocht wordt, of een tijdelijke in/uitrit voor bouwverkeer vanaf de Veurseweg mogelijk is. Deze mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.
Een tijdelijke toegang vanaf de Veurseweg kan bouwverkeer over de Starrenburglaan en Zuiderzichtlaan zoveel mogelijk voorkomen. Het verkeer van en naar de basisschool Ter Lips wordt hierdoor ontzien. Er komt geen bouwverkeer over de Middelgeestlaan en Hofvliet.
Toevoer van bouwmateriaal over het water is onderzocht. Het is veel duurder omdat er geen volle ladingen worden aangevoerd.

Vraag 2:
Kan en wil het college bevorderen, dat bouwketen en parkeerterreinen gedurende de realisering van Starrenburg III zo ver mogelijk van de bestaande bebouwing komen te liggen?
Antwoord 2:
Bouwketen en parkeerplaatsen komen op het bouwterrein. De ontwikkelaars verwachten dat door de fasering het ketenpark en de bouwplaatsinrichting meerdere keren verplaatst worden. De ontwikkelaars proberen hierbij altijd zo veel mogelijk rekening te houden met de buurt. Het college zal bij de beoordeling van het bouwplaatsinrichtingsplan ook kijken naar het zoveel mogelijk voorkomen van overlast. Uiteraard kan enige overlast bij de bouw van een nieuwe wijk niet helemaal worden voorkomen.

------------- HELP JIJ ONS?------------

Corona raakt ons allemaal, ook ons! Helpt u ons beetje?

Voorschoten Online wordt deels bekostigd door inkomsten uit advertenties en deels door nevenactiviteiten dat we voor bedrijven met ons kennis en kunde mogen doen. Let wel, dit tot doel Voorschoten Online dagelijks actueel te houden en allemaal doen we dit op vrijwillige basis. Helaas is een groot gedeelte van de nevenactiviteiten door de coronacrisis komen te vervallen en daarmee ook de inkomsten ten behoeve van deze website.

Helpt u ons een beetje?
Doneer dan een bedrag op ons rekeningnummer NL50ABNA0538931272 t.n.v. VOLmedia o.v.v. donatie of Klik hier voor Tikkie of liever via Ideal?

Alvast bedankt wanneer jij een donatie doet.

Mededeling: Wegens omstandigheden kan het voorkomen dat de website later bijgewerkt wordt.

TE VINDEN BIJ BEDRIJVEN

Coronavirus en Voorschoten

Volg de laatste ontwikkelingen in Voorschoten via
www.voorschotenonline.nu/coronavirus