Politiek Ons Voorschoten

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

In de laatste raadsvergadering van dit jaar - op 13 december-  stonden onderwerpen op de agenda die een opmaat vormen naar 2019 en verdere jaren. Graag gaan wij nu in op het agendapunt Schuldbeheersing. Op korte termijn kunt u een tweede bijdrage van ONS Voorschoten n.a.v. die raadsvergadering verwachten.

Het college heeft veel werk gemaakt van het opstellen van een uitgebreide nota Schuldbeheersing. Het schuldplafond wordt iets verlaagd en voor de periode t/m 2029 staat per jaar aangegeven hoeveel er maximaal geleend kan worden.  Dat geeft duidelijkheid, maar: voor een deel is die duidelijkheid slechts schijn. Dat Voorschoten er financieel nog steeds niet sterk voorstaat, zeker niet gezien de ambities die er zijn, is bekend. Er zullen lastige keuzes moeten worden gemaakt.  Hoeveel van die leen capaciteit is er daarbij beschikbaar om nog vrij over te besluiten en welk deel is nodig om alleen al de wettelijke verplichtingen na te komen? En op het moment dat besluiten genomen worden over het benutten van leencapaciteit: liggen alle onderwerpen waarover besloten moet worden dan tegelijkertijd ter besluitvorming voor? Het is niet reëel om dat te verwachten.  En blijken raad en college de komende jaren sterk genoeg om ‘’nee’’ te zeggen tegen plannen waar geen geld voor is?

Het zal moeten, zo simpel is het. De fractie van ONS Voorschoten heeft haar zorgen geuit over het feit dat in de nota Schuldbeheersing niets gezegd wordt over de periode na 2029, maar wel over solidariteit met colleges tot 2029. De verantwoordelijkheid die raad en college nu hebben gaat natuurlijk ook over de generaties Voorschotenaren die na ons komen.  ONS Voorschoten heeft, als enige van alle fracties,  gevraagd naar wat de Provincie ervan zou vinden als de maximale leencapaciteit helemaal gebruikt gaat worden. Dat is nu nog niet aan de orde en wij begrijpen heel goed dat je dat in samenhang met een jaarbegroting en jaarresultaten zal moeten zien, maar toch: de Provincie houdt de financiën van Voorschoten scherp in de gaten. In september en november heeft de Provincie dat in twee scherpe brieven aan de raad duidelijk laten weten.

Het was toch de Provincie die Voorschoten onder preventief toezicht heeft gesteld in 2017? Het college heeft in antwoord op onze vragen toegezegd aan de Provincie om een reactie op de nota Schuldbeheersing te verzoeken. Naar aanleiding van een door de PvdA opgesteld en door CDA en ONS Voorschoten gesteund amendement heeft het college de formulering aangescherpt waarmee wordt aangegeven dat inkomsten uit de verkoop van onroerend goed in beginsel worden ingezet voor de verlaging van de schuldpositie van de gemeente.