ONS Voorschoten heeft het college vragen gesteld over het project ‘Operatie Steenbeek’ waar regiogemeenten aan meedoen. Onder het motto ‘tegels eruit, planten erin’ kunnen particulieren bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast in natte perioden en hittestress in warme perioden. ONS Voorschoten vraagt of het college het project kent en wil uitrollen in Voorschoten. Dit onderwerp staat in hun verkiezingsprogramma en is belangrijk gezien de wateroverlast in Voorschoten.

Lees verder...

Voorschoten is een veilig dorp en dat moet zo blijven. Natuurlijk spelen onze partners zoals politie, brandweer en de ambulancedienst een grote rol, maar zij kunnen dit niet alleen. De gemeente moet haar rol als regisseur waar blijven maken. Zij is verantwoordelijk om alle partijen te binden en open te staan voor voorstellen vanuit onze inwoners. Van onze partners verwachten wij waakzaamheid, dienstbaarheid en professionaliteit. In ieder geval blijven wij pleiten voor 5 wijkagenten waar ons dorp volgens het inrichtingsplan van de nationale politie recht op heeft. Ook willen wij een betere aansturing van onze Boa’s, zodat ook de kleine ergernissen aangepakt worden.

Lees verder...

Voorschoten - Wanneer toegankelijkheid ter sprake komt, heeft iedereen een mening. Dat is niet zo gek, want toegankelijkheid raakt alle terreinen van de maatschappij. ONS Voorschoten wil een inclusieve samenleving, waarin plaats is voor iedereen. Dat houdt voor de gemeente in, dat op alle terreinen gewerkt moet worden aan het wegnemen van barrières. Dat geldt zowel voor informatie, communicatie als voor wegen en gebouwen. Iedere medewerker van de gemeente, iedere aannemer of leverancier moet doordrongen zijn van het feit, dat niet iedereen zich op de zelfde wijze beweegt.

Lees verder...

In een turbulent 2017 heeft de gemeenteraad van Voorschoten, met tegenzin, een meerjarige begroting goedgekeurd die gelukkig instemming van de provincie krijgt. De provincie kijkt nu nog wel op een afstand mee. Raad en college kunnen weer zelf besturen. En dat is belangrijk, want de komende jaren staat er veel op het spel. Zoals de positie van Voorschoten in regionaal verband. En de decentrale invoer van een nieuwe omgevingswet. Daar staat tegenover dat de nieuwe begroting pijnlijke consequenties heeft voor Voorschoten. Hoe is dat gekomen en welke les moet een nieuwe raad na 21 maart hier uit trekken?

Lees verder...

Voorschoten - Goede besluitvorming komt alleen tot stand in overleg met hen die het aangaat. Individueel of met belangengroeperingen. Onze raads- en commissieleden zijn altijd benaderbaar en de deur van de fractie staat altijd open. Dat is niet genoeg. We willen meer. We komen naar u toe en we organiseren eenmaal per zes weken een spreekuur. Ergens in de gemeente huren wij een ruimte. Samenwerking en luisteren, daar gaat het om.

Lees verder...

Het provinciaal bestuur, de gemeente Leiden en ook de Rijksoverheid zien schaalvergroting als DE oplossing om de grote vraagstukken op te lossen. ONS Voorschoten niet. Lokaal is zelf aan zet, lokaal is eigen inwoners, lokaal is kiezen wat het beste is voor onze inwoners en wat dus goed is voor Voorschoten. Dat is de insteek van ONS Voorschoten in de discussie over de Leidse regio.

Lees verder...