“Worden er in Voorschoten de laatste jaren veel te weinig woningen gebouwd? Tal van inwoners,zoals jongeren en ouderen of starters op de woningmarkt, zullen zeggen dat dit het geval is! Kent Voorschoten als gemeente te weinig groen? Niet veel Voorschotenaren zullen hierop antwoorden, dat dit daadwerkelijk zo is”. Dat stelde Cees Bremmer dezer dagen, namens de CDA-fractie, in een recente vergadering van de commissie wonen,ruimte en groen (WRG) over de herontwikkeling van het terrein Segaar-Arsenaal in Noord Hofland.

Deze commissie boog zich opnieuw over de uitdaging een juiste afweging te vinden tussen het open karakter van het terrein en de grote behoefte aan woningbouw in Voorschoten.

De consensus-benadering van wethouder De Bruijn, die neerkomt op een zorgvuldig recht doen aan zoveel mogelijk belangen in dit dossier,zoals die van  “betaalbare woningbouw en van groen” spreekt de CDA-fractie aan. Een zelfstandig en vitaal Voorschoten voor jong en oud alsook toekomende generaties is gebaat bij tempo in ook betaalbare woningbouw. Doordat het Arsenaal terrein in de nieuwste plannen voor 75% groen blijft en een flinke opbrengst voor de gemeente genereert, zijn dit voor het CDA stappen in de goede richting.

Dat het thans liggende voorstel nog tal van vragen oproept, niet in het minst bij menig bewoner van de Leidseweg Noord, kon Bremmer zich goed voorstellen. Het coalitie-akkoord van VVD, Groen Links en D66 noemt immers zwart op wit in hoofdstuk tien, met als titel ”Goed verzorgd openbaar groen”, dat “Wat groen is,blijft groen”. En dit hoofdpunt nog wel als eerste van de drie hoofdpunten van deze paragraaf. Dat de fractie van Groen Links niet verbloemde,maar  ruiterlijk erkende, dat het hier knelde en men het collegevoorstel “een lastig compromis” noemde, viel bij Bremmer op zich zelf in goede aarde.

De CDA-fractie was ingenomen met een aantal toezeggingen van het College in zijn richting  Het betreft hier o.a. de bescherming van monumentale bomen op het Arsenaal terrein, het scherp monitoren van de voor Leidsweg Noord bewoners, zwaar wegende waterbergings-problematiek en de toezegging dat het niet bebouwde deel op Arsenaal daadwerkelijk 75% groen blijft. Ook zegde De Bruijn aan Bremmer toe zorgvuldig om te gaan met de belangen van de woonwagenbewoners. Zonder een oplossing voor hun belangen, komt er er vooralsnog geen woningbouw. In de raadsvergadering van december a.s zal blijken of deze herontwikkeling daadwerkelijk kans van slagen heeft.

 
Back To Top