In de commissie Burger en Bestuur van 23 januari jl. is een financiële rapportage van Deloitte en Touche besproken. Uit dit rapport blijkt dat de financiële positie van de gemeente Voorschoten de aflopen periode vooruit is gegaan en niet afwijkt van gemeenten met een gelijke omvang. CDA raadslid Mark van Oostrum: ‘Onder leiding van de CDA-wethouders Beimers en Binnendijk zijn in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om Voorschoten er in financiële zin weer bovenop te krijgen.

Met instemming van de gemeenteraad zijn er destijds grenzen gesteld aan omvang van gemeentelijke investeringen, zodat de lasten daarvan niet meer een te groot beslag leggen op de gemeentelijke financiën. Helaas heeft de gemeenteraad in 2017 ook een aantal andere pijnlijke financiële besluiten moeten nemen.  Uit het rapport van Deloitte blijkt nu gelukkig dat deze maatregelen hebben geleid tot financieel herstel en dat Voorschoten weer op de juiste financiële koers ligt, aldus Van Oostrum’.

Het rapport van Deloitte geeft ook aan dat de gemeente Voorschoten erg hoog scoort als het gaat om de woonlasten. De grens van de lokale belastingcapaciteit is zowat bereikt. Ook de zogenaamde overheadkosten van de gemeentelijke werkorganisatie behoren volgens Deloitte tot de hoogste van Nederland. Van Oostrum: ‘Uit het rapport van Deloitte blijkt dat de gemeente Voorschoten nog steeds te hoge kosten maakt.’ Ten aanzien van de gemeentelijke overheadkosten heeft de huidige wethouder Financiën aangegeven dat dit vooral verband zou houden met de manier waarop deze berekend worden. Van Oostrum: ‘Je kunt deze kosten wel op een andere manier berekenen, of anders verdelen binnen de organisatie, maar daarmee is het probleem  nog niet opgelost.  Uit de onze woonlasten blijkt immers ook dat de gemeente hoge kosten maakt. Bij de leges zien we een helaas hetzelfde patroon. Met ingang van 2020 worden de legeskosten op een andere wijze doorbelast waardoor bewoners minder legeskosten betalen en aannemers (veel) meer. De totale gemeentelijke kosten en lasten voor de burgers en verenigingen dalen daarmee echter niet’.

Van Oostrum: ‘het CDA Voorschoten vindt dat er meer grip op de gemeentelijke kosten zou moeten komen. Dit is te meer nodig omdat Voorschoten in de nabije toekomst wel eens minder inkomsten zou kunnen krijgen vanuit Den Haag, nu het gemeentefonds dit jaar al op een andere manier wordt verdeeld. Vooral voor de relatief kleine gemeenten vormt dit een aanzienlijk risico en kunnen gemeentelijke inkomsten dalen. Als onze gemeentelijke kosten niet beter beheerst worden dan zou dit wel eens kunnen leiden tot nieuwe verhogingen van onze woonlasten en nieuwe negatieve maatregelen voor de Voorschotense verenigingen’. En dat wil het CDA Voorschoten uiteraard voorkomen, aldus Van Oostrum.

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Lees verder....