In de commissie Wonen, ruimte en groen is de toekomst van de afdeling Openbare Werken (afvalverwerking en reiniging) besproken. Mark van Oostrum (CDA): ‘Openbare Werken is een bijzonder onderdeel van onze gemeente. De medewerkers zijn goed gemotiveerd.

Zijn de ogen en oren van ons dorp en de kwaliteit is hoog, zelfs op zondag worden onze prullenbakken geleegd en hoeveel extra werk er rond oud en nieuw wordt verricht. Daarom moeten we niet lichtvaardig aansluiting zoeken bij een regionale afvalverwerker. De historie van AVALEX laat zien dat organisaties niet zelden financieel ontsporen, met alle negatieve financiële gevolgen voor de gemeenten van dien’. Groter is niet bij voorbaat beter!’

In de commissievergadering bleek dat het college vindt dat de organisatie niet toekomstbestendig is. Rijdend materieel zou verouderd zijn. Daarnaast gaan medewerkers met pensioen. Het college wil dat de afdeling eventueel wordt ondergebracht in de Leidse regio of bij een professionele organisatie voor afvalverwerking, zoals AVALEX.  Voor een onderzoek naar de toekomst wil het college wil € 131.000,- uitgeven. Nog voor de zomer van 2020 zou er een besluit moeten worden genomen over de toekomst van Openbare Werken.

Mark van Oostrum: ‘Wij snappen die urgentie niet. Gezien het verleden moet je zorgvuldig zijn met dit soort grote veranderingen. Dat de afvalinzameling en reiniging kwetsbaar is snapt iedereen maar de urgentie nu te komen tot een grootschalige verandering niet. In de lopende begroting is € 600,000,- opgenomen voor de vervanging van het materieel. Bovendien heeft Voorschoten recentelijk nog een nieuwe vuilniswagen aangeschaft. Ook heeft de gemeente een risicoreserve van circa 4 miljoen euro. Dit geld is ook bedoeld om organisatierisico’s af te dekken. Kortom, het CDA is er niet van overtuigd dat er sprake is een urgente situatie, zoals wethouder Lamers betoogt.’

In de commissie heeft Van Oostrum daarom voorgesteld eerst een QuickScan uit te voeren naar de kwaliteit van de afvalverwerking in Voorschoten. Ook heeft Van Oostrum in de commissie voorgesteld om eerst het nieuwe beleidsplan voor afvalverwerking in Voorschoten vast te stellen. Op grond van dit beleidsplan kan dan bepaald worden welke organisatievorm het beste past bij het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Voorschoten. ‘Eerst beleid en dan bepalen welke organisatievorm daarbij past.’ Een groot aantal fracties sloot zich bij Van Oostrum aan.

Naar aanleiding van de kritische houding van de commissie heeft het college besloten dit onderwerp inhoudelijk uit te stellen en verder te behandelen in de commissie WRG van februari 2020.

 
Back To Top