De in de commissie M&S voorliggende beleidsnotitie over de schuldhulpverlening biedt wat GroenLinks betreft een goede basis voor het oppakken van de schuldhulpverlening in Voorschoten. Er is met diverse maatschappelijke organisaties gesproken en Schuldhulpmaatje gaf aan zeer tevreden te zijn hoe zij zijn meegenomen in het proces.

Commissielid Linda van der Zwaan heeft namens GroenLinks bepleit dat de schuldhulpverlening dichterbij de bewoners wordt gebracht. Schaamte is vaak een reden om geen hulp te zoeken, dan is het belangrijk de belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen.

GroenLinks heeft diverse praktische aanbevelingen naar voren gebracht om de schuldhulpverlening in Voorschoten in de komende periode vorm en inhoud te geven. Zo is er, aldus Linda van der Zwaan, veel onderzoek gedaan naar wat werkt en wat niet bij de schuldhulpverlening; maak daar in het beleid gebruik van. Ook het rapport "Hindernisbaan zonder finish" van de Nationale Ombudsman biedt veel handreikingen voor het beleid. Ga ook te rade bij andere gemeenten. Sommige hebben een convenant afgesloten met energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en woningcorporaties, zodat snel ingegrepen kan worden bij achterstallige betalingen.

Een andere aanbeveling van GroenLinks: doe aan preventie. Geef voorlichting aan organisaties, zoals Jeugdhulp, consultatiebureaus en scholen zodat ook zij een signaleringsfunctie hebben. Zorg ook voor een loket dicht in de buurt waar hulpvragers terecht kunnen, bijvoorbeeld in de bibliotheek, of in ieder geval op fietsafstand. Daarnaast kan een armoederegisseur helpen om ingewikkelde procedures in kaart te brengen. En: zorg voor nazorg en regel dat burgers de weg weten te vinden naar Schuldhulpmaatje om te voorkomen dat het weer misgaat. Geef Schuldhulpmaatje meer naamsbekendheid; het aantal aanmeldingen is te weinig voor wat men gelet op de cijfers zou mogen verwachten. Schaamte lijkt de grootste hobbel. Landelijk is al gewaarschuwd voor een mogelijke schuldengolf als gevolg van de coronacrisis. Daarop zou zoveel mogelijk geanticipeerd moeten worden. In Leiden wordt gewerkt met een app, die mensen helpt meer grip te krijgen op hun financiën.

Dit alles moet schuldhulpverlening toegankelijker maken voor mensen die dat nodig hebben.

 
Back To Top