De Wonen, Ruimte en Groen (WRG) commissie vergadering van 20 mei was een overleg met een volle agenda. Veel tot de verbeelding sprekende onderwerpen zijn besproken en GroenLinks is blij met de voortgang die een aantal dossiers hebben. Deze week het tweede deel van de daar besproken onderwerpen.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie van o.a. de gemeente Voorschoten heeft een rapport opgesteld met de stand van zaken rondom de energiebesparingsplicht van bedrijven en wat de gemeente en de Omgevingsdienst hieraan momenteel doen. Hun conclusie was helder: hier valt nog veel te verbeteren. Er is weinig controle of bedrijven hun wettelijke plicht om maatregelen die energie besparen en die zich binnen 5 jaar terugverdienen, uitvoeren. Gelet op de grote uitdagingen die Voorschoten heeft om maatregelen te nemen die het klimaat helpen en een bijdrage leveren aan energiebesparing en -opwekking, moet hier nog veel gebeuren. GroenLinks heeft bij de uitvoering van de economische agenda al aangegeven dat de gemeente ook bedrijven moet stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Het rapport van de Rekenkamercommissie komt nog naar de Raad en dan vindt de discussie met het College plaats.

Concept RES

Voor het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) kan gemeente Voorschoten wensen en bedenkingen indienen bij Holland Rijnland (HR) die in samenwerking met de deelnemende gemeenten de concept RES opgesteld heeft. In een ontwerpbrief heeft het college drie wensen en bedenkingen opgesteld die door GroenLinks worden onderschreven. Aandacht en waardering voor initiatieven in de samenleving is belangrijk voor betrokkenheid en behalen van successen. Over het restwarmtenet vanuit Rotterdam is nog veel onduidelijk terwijl het een belangrijke bijdrage heeft in de RES, goed om hier met de regio actie in te nemen richting de Gasunie. Het derde punt is dat zonnepanelen op daken van particulieren  niet meegeteld worden terwijl dit voor Voorschoten en andere gemeenten een belangrijke bijdrage kan leveren in lokale opwek van energie.

 
Back To Top