Foto : Archief - Cultureel Centrum

Met algemene stemmen heeft de Voorschotense raad afgelopen donderdag ingestemd met het accommodatieplan van het College. Hiermee worden een aantal projecten gestart rond de herontwikkeling van een aantal locaties in Voorschoten. Daarbij gaat het niet alleen om het realiseren van nieuwe woningen binnen bestaande bebouwing, maar ook om ruimte voor culturele voorzieningen nabij het centrum.

Vooral dat laatste is een onderwerp waar de gemeente en betrokken partijen al jaren mee bezig zijn. Door de aankomend sluiting van het Cultureel Centrum, naar aanleiding van de bezuinigingen uit 2017, is het vinden van een goede oplossing nu een urgent probleem.

De nu gekozen aanpak is gebaseerd op een analyse door een adviesbureau van de mogelijkheden die Voorschoten heeft. Daaruit kwamen een aantal kansrijke locaties naar voren, waarvoor nu apart plannen zullen worden ontwikkeld. De planvorming rond een accommodatie voor culturele voorzieningen is vanzelfsprekend speerpunt. Hopelijk al in de zomer moet duidelijk worden of een herontwikkeling van het Kruispunt en omliggend gebied naar een culturele accommodatie haalbaar kan zijn. Zo niet, dan zal er gekeken moeten worden wat er gedaan kan worden op bestaande locaties. Van de gemeenteraad worden daarbij dan ook richtinggevende uitspraken verwacht.

“Onze inwoners hebben wel behoefte aan duidelijkheid”, zegt fractievoorzitter Deuzeman van GroenLinks. “Dat kan dit plan zelf nog niet bieden, maar het moet er wel toe leiden dat die er binnenkort echt komt.” In het verleden is het ontzettend moeilijk gebleken om aan alle wensen te voldoen. Daardoor is het project meerdere keren op de lange baan geschoven, met veel frustratie bij betrokken partijen tot gevolg. Er is GroenLinks veel aan gelegen dat niet weer te laten gebeuren. In de raad heeft de fractie dan ook benadrukt dat er tempo gemaakt moet worden in het haalbaarheidsonderzoek en het vaststellen van uitgangspunten door de raad. “We vertrouwen erop dat daar alles aan gedaan zal worden”, aldus Deuzeman. “Ook het college is doordrongen van de urgentie van de situatie.”

 
Back To Top