Het regionale samenwerkingsverband Holland-Rijnland heeft een concept gepubliceerd voor een regionale strategie rond de energietransitie. Wat GroenLinks betreft is dit een goede stap in de richting van concrete maatregelen, maar de definitieve versie van deze regionale energiestrategie (RES) moet nog wel lastige vragen beantwoorden.

In 2019 werd landelijk het klimaatakkoord gesloten. Daarin staat dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uit mag stoten voor zijn energieverbruik. Nederland werd opgedeeld in dertig regio’s, die de opdracht kregen om elk een regionale energiestrategie op te stellen om dat doel te bereiken. Voorschoten maakt deel uit van de regio Holland Rijnland, waarvan de deelnemers al in 2017 een energieakkoord gesloten hadden. Daarin is afgesproken dat in 2050 alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt in de eigen regio, die daarmee energieneutraal wordt. Dit energieakkoord vormt nu de basis voor de recent gepresenteerde concept RES.

Onze regio wil energieneutraliteit bereiken langs vier wegen. De eerste weg is energiebesparing, want energie die je bespaart hoef je niet op te wekken. De tweede weg is het opwekken van duurzame elektriciteit via zon op daken, windturbines en zonnevelden. De derde weg is de aanleg van een regionaal warmtenetwerk, dat restwarmte aan kan voeren  uit de regio Rotterdam. En tenslotte is er de vierde weg:  schonere en slimmere vormen van mobiliteit.

Zoals gezegd is de nu gepresenteerde strategie nog een concept, opgesteld door dertien gemeentebesturen, de provincie Zuid-Holland en het waterschap Rijnland. Dat gebeurde al in samenwerking met bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, energiebedrijven en natuur- en milieuorganisaties. In de komende periode worden nu ook de wensen en ideeën van lokale organisaties en inwoners verzameld, waarna de gemeenteraden erover kunnen besluiten.  Die hebben daar tot 1 oktober de tijd voor, want per 1 juli 2021 moet de regionale voorstellen verwerkt zijn in een landelijke energiestrategie. Dan kan ook  een begin worden gemaakt met de praktische uitvoering. Wat GroenLinks betreft geen moment te vroeg, want de klimaatcrisis vraagt om het maken van concrete stappen.   

Daarvoor moeten nog wel flink wat vragen worden beantwoord, ook voor Voorschoten. Zijn plannen als het transport van restwarmte uit Rotterdam uiteindelijk haalbaar? Wáár gaan we sommige elementen realiseren? En hoe houden we de kosten behapbaar voor de gemeente en haar inwoners? In de komende maanden moet het burgerparticipatie proces plaatsvinden. Dat zal door de maatregelen rond COVID-19 nog niet eenvoudig zijn, maar GroenLinks wil zich er sterk voor maken dat de inwoners van Voorschoten kunnen meedenken en -praten over de energietransitie in ons dorp.

Alles over de energiestrategie kunt u vinden op: https://hollandrijnland.nl/concept-res-holland-rijnland/

 
Back To Top