Politiek Groenlinks

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

GroenLinks is blij met de brede steun die de gemeentebegroting in de Raad heeft gekregen. De begroting zat naar onze mening goed in elkaar en toonde voor het eerst sinds tijden weer een positief saldo voor de komende jaren.

Voor het jaar 2020 is nu besloten om uit het positief saldo van 782.000 Euro, 300.000 Euro te gebruiken om de reserve Sociaal Domein aan te vullen. Op deze manier creëert de gemeente een goede buffer om eventuele tegenvallers in de jeugdhulp op te vangen. Daarnaast bestemt de gemeente 382.000 Euro om projecten op het terrein van verduurzaming, wonen en de samenwerking in de Leidse regio versneld op te pakken. De middelen zullen vooral ingezet worden om extra capaciteit vrij te maken voor het schrijven en uitwerken van de noodzakelijke plannen.

Volgens fractievoorzitter Johan van Rixtel is deze extra capaciteit broodnodig. “De laatste jaren is de ambtelijke organisatie zwaar belast met de uitvoering van veel wetgeving die van onze Rijksoverheid richting de gemeenten is gegaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Jeugdwet, Omgevingswet en de wet op de privacy. Daarnaast blijkt het lastig om openstaande vacatures te vervullen waardoor de werkdruk hoog is.”

Dankzij deze extra capaciteit verwachten wij de komende maanden concrete plannen voor de bouw van woningen voor jong en oud, de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en de energietransitie. Die zijn hard nodig om te kunnen kiezen voor samenhangende maatregelen die ook echt effect sorteren. Voorstellen van oppositiepartijen om hier alvast geld aan toe te kennen en daarvoor de OZB op niet-woningen te verhogen vonden we vooralsnog dan ook voorbarig, zeker omdat de coalitiepartijen hebben afgesproken om van de OZB af te blijven. Mocht in de toekomst blijken dat de middelen echt ontbreken om een goed duurzaamheidbeleid vorm te geven, dan zou het wellicht zinvol zijn om nog eens te kijken naar een verhoging van de OZB niet-woningen. Gezien de positieve financiële positie van de gemeente op dit moment, speelt dit vooralsnog echter niet. Laten we nu eerst gaan voor een goed milieubeleidsplan en een helder verhaal over ons aandeel in de Regionale Energie Strategie. Hiervoor komt nu geld beschikbaar en dat vinden we een goede zaak.