Dat was de inzet van de VVD bij de verkiezingen en deze wens is ook nu nog actueel. De VVD heeft bij de algemene beschouwingen naar aanleiding van de kadernota 2021 het college de volgende aandachtspunten meegegeven. Ten eerste heeft de VVD aangedrongen op aandacht van het college voor een snelle uitvoering van de goedgekeurde plannen zodat er geen zaken onnodig blijven liggen. Vanuit de huidige omstandigheden vraagt de VVD extra aandacht voor economie.

Het wordt hoog tijd om stappen te zetten om tot een geactualiseerde economische visie te komen zodat de krachten in het dorp kunnen worden gemobiliseerd om samen te gaan bouwen. Wij willen graag dat de inventieve aanpak van ondernemers en organisaties gedurende de Coronacrises verder de ruimte krijgt. De VVD roept het college op om de acties voor het centrum die al goedgekeurd zijn uit te voeren en nog dit jaar met nieuwe plannen te komen en meer geld vrij te spelen om het centrum aantrekkelijker te maken.

Samen bouwen aan de toekomst van Voorschoten. Dit betekent ook dat we daadwerkelijk willen bouwen. Voorstellen voor Arsenaal/Segaar en Starrenburg III zitten in de pen. Nu de raad recent ook de ontwikkelstappen voor het accommodatiebeleid heeft goedgekeurd kan het college door met de ontwikkeling van een aantal locaties in het centrum. Iets waar al jaren over wordt gesproken maar waar nu actie kan komen. De VVD hecht eraan om nog dit jaar de benodigde besluiten te nemen zodat er volgend jaar verdere stappen kunnen worden gezet. Wij richten ons op het ontwikkelen van een multifunctionele accommodatie waar ook de bibliotheek in kan worden gehuisvest, het vrijspelen van het MOC-terrein ten behoeve van huizenbouw en de ontwikkeling van sociale huurwoningen op het Churchillplein.

Met de wens tot bouwen komen we automatisch ook toe aan klimaat en milieuplannen. De VVD is blij met het feit dat de raad unaniem heeft uitgesproken dat we graag bij de begroting concrete plannen voor milieumaatregelen willen zien. Voor de VVD is ook van belang dat de maatregelen betaalbaar en eerder stimulerend dan verbiedend zijn. We willen ook goede jeugdzorg. We roepen het college op om door te gaan met de lobby naar het rijk om voldoende geld hiervoor beschikbaar te stellen en om de instroom te beperken door onder andere inzet van de praktijkondersteuner Jeugd en betere filtering door Voorschoten voor Elkaar. Met als doel de jeugd tijdig die zorg te bieden die nodig is en onnodig doorverwijzen te voorkomen. Tot slot hebben we het college meegegeven om niet de oplossing voor een sluitende begroting niet te zoeken in lastenverzwaring.

 
Back To Top