Politiek D66

Waardering van dit artikel: 100% - 1 stemmen
100%

Vandaag vergadert, donderdag 6 november 2014, de gemeenteraad Voorschoten over de begroting voor 2015-2018.  Hieronder de tekst van de algemene beschouwingen die de D66 Voorschoten fractie heeft ingediend.

Inleiding
Voorschoten staat bovenaan in de lijstjes van Nederlandse gemeenten. Vandaag voegen we daar nieuwe kopposities aan toe!

Om te beginnen een verwelkoming aan onze 25.000 inwoonster, Julie Verschoor, in de vol- gens Elsevier (op een na) mooiste gemeente van Zuid-Holland. We zijn er met haar trots op dat:

 • De toekomstvisie 2025 Voorschoten prima wordt uitgewerkt.
 • Met betrokkenheid van de winkeliers  de renovatie van het centrum ‘besproken’ wordt.
 • Voorschoten een zorgzame en betrokken samenleving is.
   Mededeling : Voordat u verder leest, vragen wij u dit ook even te lezen : Klik hier....  

 

Duurzaamheid: 4 D’s en 3 P’s
Voorschoten staat voor grote opgaven: behalve de 3D operatie is van belang: dienstverle- ning , duurzaamheid, niet alleen voor het milieu, maar ook voor de financiën. Voor D66 bete- kent duurzaamheid zodanig omgaan met middelen, mensen en omgeving dat we Voorscho- ten gezonder achterlaten, niet alleen voor de volgende Raad, maar juist voor de volgende generatie. Die volgende generatie in de persoon van Julie Verschoor, die als 25.000 inwoner in juli geboren is. En over deze punten, deze 4 d’s zijn we nog lang niet tevreden. We beplei- ten voor de financiën een 3 P-aanpak. Ik licht dat straks toe.

De eerste D: de 3-D operatie,
Een ingewikkelde en voor onze inwoners buitengewoon belangrijke operatie. D66 heeft een aantal prioriteiten:

 • tijdig zorg van goede kwaliteit,
 • keuzevrijheid,
 • een volwaardig pgb budget waarmee mensen goede zorg kunnen inkopen.

Of het allemaal beter en goedkoper kan dan het Rijk zegt weten we pas na een tijdje. Het is dus verstandig om je als gemeente niet te lang vast te leggen én om tijdig te evalueren.
D66 wil graag geloven dat het allemaal beter en goedkoper kan, maar ziet nog liever een concreter, toetsbaarder preventieplan waardoor goede voornemens ook toetsbare werkelijk- heid wordt. En we willen dat burgers met klachten ergens terecht kunnen, we bepleiten dus een onafhankelijke ombudsfunctie.

De Tweede D: Dienstverlening
Dienstverlening is goed communiceren. Vertel de betrokken mensen wat er voor hen gaat veranderen. Dat betekent niet verwijzen naar www.wijbedoelenhettochgoedjammerdatudatnietbegrijptandersmakenweweleenwww.site.nl, maar in voorlichting duidelijk maken wat er voor hen persoonlijk verandert.

Dienstverlening betekent samenwerken met maatschappelijke organisaties. Het kan bij de toekomstvisie, dan kan het ook hier. Wij kregen van diverse maatschappelijke organisaties dezelfde kritiek: deskundigheid wordt niet gebruikt, burgers worden te weinig gehoord en als ze iets zeggen (of schrijven) dan wordt er te weinig naar hen wordt geluisterd. Letterlijk schrijft men: ‘Helaas is meer werk gemaakt van aanpassing van de grafische vormgeving van het beleidsstuk dan van inhoudelijke toevoegingen en verduidelijkingen’

Dat willen wij anders. D66 wil  bovendien in 2015:
Afhandeling van facturen, klachten en bezwaarschriften gebeurt binnen de daarvoor geldende termijnen.
Wie het oneens is met een beslissing van de gemeente, moet met zijn klacht ergens terecht kunnen. D66 pleit voor een goede Ombudsfunctie te beginnen voor de nieuwe zorg.

De derde D: Duurzaamheid: een beter milieu
Wij zien te weinig  plannen en te weinig ambities op dit gebied.

D66 wil in 2015 dat:

 • Voorschoten de duurzaamste gemeente van Zuid-Holland wordt.
 • Er een klimaatkaart komt.
 • De gemeente initiatieven uit de bevolking (Energiecafé) steunt: meer zonnepanelen en meer energiebesparing
 • Duurzaamheid bij de vervanging van lantaarnpalen en verkeersinstallaties,

De vierde D: Duurzaamheid óók voor de gemeente Financiën.
Tja zo’n begroting, het ene getal hebben we nog niet gehad of het volgende vliegt alweer voorbij.  236 pagina’s vol getallen, getallen en getallen. Veel inzet, veel werk. Maar belangrijke signalen worden niet opgepakt. De VNG  heeft een vergelijkingslijstje ge- maakt waarop Voorschoten weer bovenaan staat: landelijk in de top 5 en in Zuid-Holland op de 3e plek. De 3e plek van gemeenten die meer uitgeven dan ze binnenkrijgen.

Let op: we behoren inmiddels  tot de absolute Nederlandse top van gemeenten, die meer geld uitgeven dan ze binnenkrijgen.

Dat komt omdat dit college met lapmiddelen de concept begroting 2015 sluitend maakt en niet stuurt op gezonde financiën op langere termijn. We maken de begroting sluitend met een greep in de spaarpot, met boekhoudkundige trucs, we teren in op de reserves, we ma- ken steeds meer schulden, we leven dus op te grote voet. Op het spaarbankboekje van de gemeente stond omgerekend per Voorschotenaar een paar jaar geleden nog € 2.000. 8 jaar later op 1 januari 2019 is de spaarpot op. Leeg. Wat zeg ik  leeg?? De gemeente staat straks zwaar in het rood op het spaarbankboekje , omgerekend per inwoner voor € 1000.Ook Julie Verschoor, haar zusje en broertje, haar ouders, ieder Raadslid, iedereen op de publieke tribune. Dat geldt voor uw partner, uw kinderen, uw buurman, uw buurvrouw, hun kinderen. Dat geldt ook voor hun buren en hun kinderen. Het geldt voor de hele straat.

Onze Rekenkamer waarschuwde al dat we op onder curatele instelling afvliegen. Het reken- kamer rapport doet nog een andere vraag rijzen: Wat gebeurde er met ons geld? Onze re- serves daalden met € 35 miljoen; onze schuld stijgtmet € 40 miljoen. Bij elkaar geven we over die jaren € 75 miljoen meer uit dan we binnenkrijgen. Voorzitter, dat is schokkend. Onze Nuon gelden zijn in zwarte gaten onder de grond verdwenen. Waar is dat geld allemaal ge- bleven? Dat moet verantwoord worden. Waarom wordt niet tijdig bijgestuurd? Waarom loopt onze schuld van geel naar oranje? Er is maar een kleur die ons past: groen. Ons spaarbank- je moet weer groen worden.

Met dit uitgavenpatroon laat het College Voorschoten tegen de financiële klippen lopen. Door daarover geen besluiten te nemen zie je de consequenties zich opstapelen:

 • de rioolheffing gaat zestien % omhoog.  Verdere tariefsverhogingen komen eraan. Ik zie nog de tekst voor mij: ‘wij verhogen de gemeentelijke lasten niet’. Bron: ‘het coali- tieakkoord’.
 • er is geen materieel sluitende begroting voorgelegd.

Er is bovendien in 2013 zo deelde de provincie mee, materieel geen sluitende rekening. Het is, in plat hollands gezegd, met lapmiddelen sluitend gemaakt. Het is wachten op onder cura- tele stelling door de provincie en wat gaan we dan doen?

Kennelijk ziet het college niet wat er op financieel gebied speelt. Waar wordt nu zodanig ingegrepen dat we niet meer rood staan? Ik zie nog de fameuze woorden: ‘we geven niet meer uit dan we binnenkrijgen” Bron van dit citaat: Het coalitieakkoord.

De Drie P’s
D66 wil dat financiën op orde gaan komen. D66 wil dit om te voorkomen dat Julie Verschoor en al onze andere 25.000 inwoners straks rood staan bij de bank. De Raad moet dus nu gaan doen waar dit college niet toe in staat is. De Raad moet met een 3-P beleid komen: palen om de perken met piket paaltjes. Welke zijn dat ? Wij willen:

 1. een materieel sluitende begroting ter beoordeling door de provincie
 2. heroverweging van alle lopende investeringen en uitgaven
 3. een stress test

En tenslotte willen wij een onderzoek naar de ontwikkeling van reserves en schulden: waar is
ons geld gebleven ?

Slot
Samengevat, Voorzitter , wil D66 meer  preventie in het 3d beleid, betere dienstverlening, meer ambitie in het milieubeleid, en echte maatregelen om de meerjarig uit de hand lopende financiën onder controle te krijgen.  3D’s en 3 P’s.

Zodat we Voorschoten duurzaam kunnen overhandigen aan de generatie na ons.

 

 

Voorschoten Online, door en voor Voorschotenaren. Steun jij ons tijdens corona?Lees verder....