Actuele informatie over het coronavirus in Voorschoten vindt u hier......

Voorschoten - (ingezonden) Statushouders moeten meer begeleiding krijgen bij het vinden van werk en een plek in de samenleving. Daar pleitte D66 raadslid Aisia Okma voor tijdens de afgelopen vergadering van de Commissie Mens & Samenleving. Zo deed ze ook een oproep aan het College om het goede voorbeeld te geven om zelf statushouders in dienst te nemen in de werkorganisatie Duivenvoorde.  Het College zegde toe hier naar te kijken.
 
Voorschoten is verplicht om vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) op te vangen.  De kosten hiervan worden vergoed door het Rijk. Tijdens het debat over de manier waarop dat het best kon gebeuren schetste D66 raadslid Aisia Okma het beeld van een  vluchtelingenechtpaar dat nu al enige jaren in Voorschoten woont, maar nog altijd geen werk heeft. Het contact met vrijwilligersorganisatie in Voorschoten en dit echtpaar is goed; toch blijft het vanwege de taal heel lastig om een betrekking te vinden. D66 vroeg naar de effectiviteit van de taalmaatjes en de wijze waarop deze daadwerkelijk helpen bij het halen van het inburgeringsexamen.
 
Het coalitie akkoord zegt dat achterstandsgroepen worden geholpen door de gemeente door hen in dienst te nemen.  Hiermee krijgen de statushouders een zinvolle taak; ze kunnen zo sneller integreren in de Voorschoten. Het College vond het een sympathieke gedachte en zal er naar kijken.
 

Voorschoten - (ingezonden) D66 begrijpt niets van de timing van de openbare brief die het Voorschotense college van B&W woensdag 21 juni aan het College van Wassenaar stuurde. Aanstaande maandag, 26 juni, vindt in het bondsgebouw een dorpsgesprek plaats. Alle Voorschotenaren zijn welkom om over onze bestuurlijke toekomst en ons financiële herstelplan te spreken. Maar nu ligt er al een brief.
 
‘Zo geeft het college de mensen het gevoel dat hun mening er niet meer toe doet’ aldus fractievoorzitter Marco van der Meij. ‘Keer op keer vragen wij om burgers beter te betrekken en keer op keer zijn we teleurgesteld in het optreden van het College’.
 
Van der Meij spreekt over ‘een erg onzorgvuldige actie’. Ik begrijp de vraag aan Wassenaar wel; het is ook goed dat er een duidelijke voorkeurskeuze komt, maar wat doet het woord fusie dan opeens in die brief? Er is nog helemaal niets besloten: ‘we bevinden ons in een onderzoekende fase, waarbij de Raad uiteindelijk een besluit neemt’. De Raad vertegenwoordigt alle inwoners dus wij hopen van harte dat er toch heel veel inwoners naar deze avond komen.'
 
D66 luistert eerst  en kiest dan pas de verstandigste weg.

Voorschoten - (persbericht) D66 bepleitte in de Raad een snellere beantwoording van vragen van burgers en bedrijven. D66 was teleurgesteld dat er over 2016 weer een exploitatiekort is.  ‘Maak nu een goede sluitende begroting 2018 met meer aandacht voor verenigingen, stichtingen en vrijwilligers’.
 
D66 heeft gepleit voor een snellere beantwoording van vragen en brieven van inwoners. Dat is al jaren een teer onderwerp en het siert het nieuwe college als ze dit voortvarend oppakken.
 
Over 2016 is bij het opmaken van de jaarrekening van de gemeente Voorschoten weer een tekort naar voren gekomen. D66 is hierover zeer teleurgesteld en dat staken ze ook niet onder stoelen of banken.  Fractievoorzitter Marco van der Meij deed een oproep om voor 2018 met een goede sluitende begroting te komen, met zoals hij dat noemde: ‘nu eens geen geld naar stenen en asfalt maar naar mensen, verenigingen, stichtingen en vrijwilligers’.  Het moet dan mogelijk zijn dat Voorschoten vanaf 2018 met een sluitende begroting werkt.
 

Voorschoten - (ingezonden) De discussie over de Leidse regio moet weer gaan over wat inwoners in de regio er mee opschieten, aldus D66. ‘Samen met Leiden - én onze inwoners- vraagstukken oplossen en niet alleen praten over machtsverdeling’  zegt Marcel Cramwinckel, burgerraadslid voor D66.

"De stuurgroep Leidse regio heeft na een goed proces een voorstel  -maak een regioraad- bij de gemeenten neergelegd. Dat voorstel roept vrijwel overal weerstand op. Voor Leiden gaat die regioraad niet ver genoeg; voor diverse andere gemeenten gaat het te ver. Het is nog heel onduidelijk hoe dit in de praktijk gaat werken. En wat onze inwoners vinden van zo'n belangrijk besluit is ook onduidelijk. Een onvoldragen en ontijdig compromis dus".

Voorschoten zit in een bijzondere situatie. Eerst  kijken we naar samenwerking met Wassenaar, dan naar de financiën en dan pas naar de Leidse regio. "Het proces in de Leidse regio gaat opeens te hard, we slaan een belangrijke fase over. Nu dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid."

Volgens D66 moet Voorschoten samen met Leiden een aantal vraagstukken: ‘denk aan infrastructuur, banen, vergroening en verduurzaming’. Daarvoor is Leiden een natuurlijke partner. Maar er is nog steeds veel wantrouwen dat de Leidse regio er meer is voor Leiden dan voor de omliggende gemeenten. Wij moeten –als Voorschoten- duidelijk bespreken én duidelijk maken wat wij willen van en in de Leidse regio. Eerst moet de discussie gaan wat de Leidse regio ons dorp te bieden heeft.  ‘Nu gaat het alleen over de machtsverdeling en angst voor kaalslag. Angst is een slechte raadgever’ aldus Cramwinckel.
 

Voorschoten - Vanwege de financiële situatie van de gemeente Voorschoten staat de komende tijd geen commissie Wonen, Ruimte en Groen gepland. D66 roept het gemeentebestuur met een motie op om die avonden te gebruiken voor het brainstormen met inwoners over heikele onderwerpen zoals het project in de Van der Waalslaan en de aanpak van het verkeer van de Leidse weg Noord.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden) De D66-fractie van Voorschoten veerde in blijdschap op over de goede duurzaamheid in Voorschoten. Volgens een landelijk onderzoek scoort Voorschoten namelijk een ruime voldoende: 3 van de 5 punten. ‘En nu: op naar de duurzaamste gemeente in Zuid-Holland’.

Lees verder...

Voorschoten - (ingezonden persbericht) Medio december heeft het college van Voorschoten besloten om de tarieven voor de huishoudelijke hulp aan te passen. Daarmee gaat een wens van D66, GroenLinks en SP in vervulling. Die partijen hebben bij herhaling gevraagd om een correcte toekenning van de huishoudelijke hulp - na diverse signalen dat de gemeente Voorschoten tekortschoot bij het verstrekken van huishoudelijke hulp.

Lees verder...