Ecologische verbinding Papewegsepolder niet voor weidevogels

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Wassenaar / Voorschoten – “Voor het weidelandschap in de Papenwegsepolder staan de komende jaren grote veranderingen op stapel”, zo schreven Ben W van Wassenaar vorige week in een brief aan de eigen gemeenteraad over de nieuwe ecologische verbinding die het poldergebied tussen Voorschoten en Wassenaar moet gaan krijgen met de polders ten westen van de A44.
 
Die ecologische verbinding, mede mogelijk gemaakt door de aanleg van een verdiepte faunapassage onder de A44 tussen Leiden en Wassenaar, heeft alles te maken met de aanleg van het deel van de  Rijnlandroute tussen de A4 en de A44.
 
Volgens de meest recente planning, te vinden op rijnlandroute.nl, zullen de eerste werkzaamheden al direct na de zomervakantie beginnen. Zo zal er nabij de Leidse Stevenshof een werkweg vanaf de A44 richting Voorschoten worden aangelegd. Die ontsluit ook het terrein waar de boorschacht voor de tunnel onder Voorschoten moet komen. 
 
De faunapassage onder de A44 moet het straks mogelijk maken dat allerlei soorten dieren, de brief heeft het over onder meer boommarters, muizen, salamanders, hermelijnen en vleermuizen, straks ongehinderd kunnen gaan pendelen tussen “het duingebied en de polders”.
 
Om dat letterlijk en figuurlijk in goede banen te leiden zijn een aantal maatregelen in het polderlandschap nodig om al die dieren van en naar het kunstwerk te geleiden.  Het Wassenaarse college spreekt van “droge en natte” verbindingen, die “met minimale ingrepen in het polderlandschap” zullen worden gerealiseerd.
 
Dat klinkt mooi, maar laat onverlet dat aan het aldus geschetste ecologische zoet, de komende jaren heel veel ecologisch zuur is gekoppeld. De schrijvers van de brief kunnen er immers niet omheen dat het weidegebied tussen de wijk Stevenshof en de Papelaan “kleiner” gaat worden, als gevolg van de aanleg van de Rijnlandroute en het verkeersknooppunt Ommedijk op de plek waar deze aan de A44 wordt getakt.
 
De druiven zijn extra zuur voor veel gevleugelde polderbewoners omdat uitgerekend het meest noordelijke deel van de polder tussen Wassenaar en Voorschoten, dus aan de kant van de Stevenshof waar de nieuwe weg komt, een cruciaal en kwetsbaar weidevogelgebied vormt.
 
Enkele jaren geleden publiceerde de Agrarische Natuurvereniging Santvoorde, actief in weidevogelgebieden in onder andere Wassenaar en Voorschoten, in een protestflyer onder het motto ‘De balans is zoek!’, een kaartje van de Papenwegsepolder waaruit treffend bleek wat het effect van de Rijnlandroute is op het gemonitorde weidevogelbestand in het gebied. Grutto’s, scholeksters, kieviten en tureluurs hebben ook nog eens niks aan een faunapassage, maar raken wel een voor hen belangrijk deel van hun leef- en broedgebied kwijt.
 
Dat de vele bomen die voor de aanleg van de nieuwe weg moeten worden gekapt, uiteindelijk worden gecompenseerd met veel nieuwe aanplant, is voor de weidevogels uiteraard van minder belang.
 
Tekst: Jos Knijnenburg